Elevernes undervisningsmiljøvurdering for 2014/15:

På Rynkeby Friskole bruger vi ”Termometeret”, som er Dansk Center for Undervisnings spørgeskema. Undersøgelsen er lavet i oktober 2014. Der laves en ny undersøgelse hvert 3. år.

Generel tilfredshed 

Eleverne er generelt rigtig glade for deres skole. Alle har tillid til deres lærere og de giver udtryk for at kunne snakke godt med dem. Desuden glæder de sig for det meste til at skulle i skole og til at se deres klassekammerater.

Skolen har fra sommerferiens start samlet alle elevernes telefoner og tablets ind ved skoledagens start, men henblik på at få skabt flere venskaber på tværs af klassetrinene.

Alle elever mener at telefonordningen virker og skal forsætte.

Klassen og kammeraterne 

Langt de fleste af eleverne kender reglerne for, hvordan man skal opføre sig over for de andre i klassen. Alle giver udtryk for, at have et godt og trygt forhold til en eller flere af de andre elever på skolen.

Der er ingen elever, der jævnligt føler sig mobbet. Alle ved, hvor de kan finde hjælp, hvis der er nogen, der driller for meget.

Timerne og undervisningen 

Generelt er eleverne glade for undervisningen på Rynkeby Friskole. Næsten alle synes, at de lærer noget, de føler sig rost og de fleste har fornemmelsen af hvordan de klarer sig i skolen.

Langt de fleste elever mener at det faglige niveau og roen i timerne er blevet hævet radikalt i indeværende skoleår.

Nogle af eleverne giver udtryk for gerne at ville arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag. Hovedparten synes, der stilles tilpase krav fra lærerne i undervisningen.

Fysiske rammer 

Mange af skolens elever savner en kantine.

Eleverne er generelt tilfredse med vedligeholdelsen af skolen, og de synes følgende ord passer bedst på Rynkeby Friskole: Rar, hyggelig, lys, spændende, pæn.

Flere af eleverne ønsker mere indflydelse på skolens fysiske rammer.

Eleverne i overbygningen mener at deres undrvisningslokaler er for kolde om vinteren, når det fryser udenfor.

Konflikter 

Nogle af eleverne giver udtryk for, at der en gang imellem er konflikter indbyrdes blandt eleverne. Næsten alle er tilfredse med lærernes hjælp i konfliktsituationerne. Kun få af eleverne mener, at de selv er en del af konflikterne, og hovedparten mener, at konflikterne bunder i misforståelser og manglende respekt eller forståelse for hinandens forskelligheder.

Handleplan 

På Rynkeby Friskole arbejdes der fortløbende med

  • elevernes trivsel og glæde
  • følelse af medejerskab for skolen
  • konflikthåndtering
  • spændende og afvekslende undervisning, der tager udgangspunkt i hver enkelt elevs kompetencer
  • faglighed i undervisning igennem forudsigelighed, struktur og tydelige rammer

Indsatsområder 

Vi skal bevæge hjerne, krop og følelser gennem udviklende læringsforløb. Vi skal lytte til eleverne, tage dem alvorligt og vise dem vejen ved at fokusere på gode forventninger.

Fagligheden er højnet betydelig og alle eleverne begynder at kunne mærke effekten af forudsigelighed, struktur og faste rammer i den daglige undervisning. Dette forsætter vi selvfølgelig med.

Venskaber og sociale bånd er blevet skabt på tværs af trinene, da vi indførte inddragelsen af elverne telefoner og tablets, så det forsætter vi med resten af dette skoleår.

Trivsel og sundhed vil altid være i fokus på vores lille skole. Alle elever får frugt hver dag. Desuden er slik, kager og sodavand ikke accepteret i hverdagen på skolen men kun ved specielle lejligheder.

2 gange om året har hver enkelt elev en individuel snak med sin klasselærer, hvor man sammen aftaler faglige og sociale mål for den kommende tid. Desuden snakker klasserne en del om trivsel, venskab og konfliktløsning, såvel når behovet opstår som i 1 ugentlig trivsels-time, som er en del af skemaet på alle klassetrin.

Der er mulighed for musik- og krea-undervisning på alle klassetrin. Såvel musiklokalet som gymnastiksalen er åben for eleverne i frikvartererne for de elever, der kan administrere det.

Overbygningselever klager over for kolde lokaler på første sal, når graderne kommer godt under 0 grader. Vi foretager tiltag til at få isoleret og tætnet første sal, så eleverne kan holde varmen på de kolde dage.