Tilsynsrapport Rynkeby Friskole 2017-18

Som ny tilsynsførende på Rynkeby Friskole har det været meget vigtigt for mig  at få et solidt indtryk af skolen, det daglige arbejde og den almindelige dagligdag.

Derfor har jeg adskillige gange besøgt skolen i det forløbne skoleår. Både til møde med skolelederen alene - og med hele lærerkollegiet. Desuden har jeg talt med eleverne, de andre ansatte,  og haft møder med medlemmer af skolens bestyrelse og deltaget i en del af generalforsamlingen.

Jeg kendte ikke skolen på forhånd og kan klart sige, at det har jeg været en meget positivt oplevelse at besøge skolen.

Jeg synes,  at skolens bygninger -  selvom de ikke er af nyere dato og nogle steder trænger til lidt renovering  - er gode og funktionelle. Der er rigtig fin plads til alle elever. Fællesrummet er inspirerende og indbydende. Også det kreative fine rum, der fortrinsvis bruges til billedkunst er flot.

Legepladsen og udearealer er særdeles gode.

På skolen har jeg mødt et meget engageret lærerkorps, som er veluddannede, og som har stor erfaring.

Samarbejdsformen og omgangstonen på lærerværelset/personalerummet er både munter og hyggeligt. Det er rart at omgås hele personalet.

Min opgave som tilsynsførende på Rynkeby Friskole er at føre tilsyn med :

•       elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk. Har eleverne et standpunkt der er i overensstemmelse med tilsvarende elever i folkeskolen?

•       at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

•       at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

•       at undervisningssproget er dansk
(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

 

Jeg har været på besøg hos alle elever flere gange og har ikke svært at konkludere følgende:

Vurderingen af elevernes standpunkt i dansk:

Efter at have overværet undervisningen i faget er det min overbevisning, at elevernes standpunkt er  helt i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af tilsvarende elever i folkeskolen.

Undervisningen tilrettelægges meget differentieret, så undervisningen er tilrettelagt for den enkelte elev. Det er sjældent at se så fin en differentiering.

Dette gælder ikke kun i dansk, men i alle fag.

Vurderingen af elevernes standpunkt i matematik:

Efter at have overværet undervisningen i faget er det min overbevisning, at elevernes standpunkt er i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af tilsvarende elever i folkeskolen.

Jeg overværede bl.a. undervisningen i matematik for de yngste elever og besøgte her hele indskolingsafdelingen. Jeg har aldrig været i så indbydende lokaler. På væggene var der alle mulige opslag. Der var bl.a. elevarbejder – eksempler på faglige ting - mål for den enkelte elev - hyggekrog til stille arbejde.

Det var tydeligt, at eleverne befandt sig godt i disse inspirerende omgivelser og selve undervisningen var også særdeles flot og imponerende.

Vurderingen af elevernes standpunkt i engelsk:

Efter at have overværet undervisningen i faget er det min  overbevisning, at elevernes standpunkt er helt i overensstemmelse med, hvad man kan forvente af tilsvarende elever i folkeskolen.

Undervisningen er veltilrettelagt og meget varieret for at tilgodese den enkelte elev mest muligt.

Vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen:

Efter at have været på skolen, overværet undervisningen, snakket med skolelederen og lærerne er det min klare opfattelse, at undervisningen som helhed fint står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Undervisningsmetoderne er forskellige og varieres alt efter fag, elevernes standpunkt og emneområde.

Løbende evalueringer foretages for at afkode elevernes standpunkt. Test og prøver foretages også regelmæssigt.

Skolen gør meget ud af at informere forældrene om elevernes standpunkt og udvikling.

Skolen følger desuden folkeskolens trin – og fagmål.

Vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

Efter at have talt med lærerne og overværet undervisningen i klasserne er jeg sikker på, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det sker både i undervisningen og i samværet med eleverne.

Der er en god og varm atmosfære alle steder. Der er ingen tvivl om, at lærerne tager elevernes synspunkter og forslag meget alvorligt, og  eleverne virker trygge og glade.

Vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:

Materialerne er traditionelle undervisningsmaterialer fra danske forlag. Læreren supplerer ofte forlagsmaterialerne med mange individuelle  - ofte selvlavede - materialer tilpasset  den enkelte elev.

Alle undervisningslokaler har eller får projektorer til næste skoleår. Dette vil give lærerne endnu flere muligheder for at variere undervisningen.

Evt. bemærkninger:

Skolen har opbygget  en rigtig god kultur med mange fælles holdninger for et skabe en skole, som er rar at være på, en skole hvor man lærer noget, og et sted hvor elever og lærere arbejder seriøst med tingene, og hvor der er plads til venlighed, godt samarbejde og sjov.

- og selvfølgelig foregår undervisningen og timerne på dansk - ja, nærmest fynsk.

Odense den 16. – 5. - 2018

Tilsynet er foretaget af:

Erik Rønn