Tilsynserklæring 2015 -2016

Skole:

Rynkeby Friskole, nr.439008 Kirkevej 5

5350 Rynkeby

 

Tilsynsførende:

Hejin Andreasen Ulriksholmvej 33

5300 Kerteminde

Som tilsynsførende på Rynkeby Friskole er min opgave at føre tilsyn med

  • elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk
  • at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
  • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
  • at undervisningssproget er dansk

(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt.

For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver kigger jeg på hjemmesiden og besøger skolen. Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børnene, de ansatte og skolens ledelse. Jeg har i skoleåret 2015/2016 besøgt skolen:

24. september

9. oktober

13. januar

2. marts

Jeg har besøgt alle børnegrupper flere gange ligesom jeg har overværet de fleste af skolens fag: Yngste gruppe: dansk, sprog, matematik, trivsel, idræt, billedkunst

Mellemste gruppe: matematik, musik, dansk, engelsk, historie, trivsel Ældste gruppe: Engelsk, dansk, matematik, biologi, samfundsfag, trivsel

Desuden har jeg med stor fornøjelse deltaget i morgensang.

Jeg har haft samtale med skolens leder Michael om værdigrundlag, undervisningens tilrettelæggelse, undervisningsmaterialer samt hvilke ønsker, skolen måtte have til fremtiden. Vi har ligeledes talt om tilsynsbesøget fra ministeriet.

Skolens lærere har jeg mødt dels i den mere uformelle snak på lærerværelset, og dels i samværet omkring undervisningssituationen, hvor jeg tillige har haft mulighed for at tale med en del børn.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:

Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter.

Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen.

Den enkelte undervisningslektion er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen og forventningerne til børnene.

Børnene har dygtige og engagerede lærere, som løfter børnene fra et stade til det det næste både fagligt, socialt og menneskeligt.

Det er kendetegnende, at lærerne arbejder kærligt og hensynsfuldt, men også rammeskabende med det enkelte barns trivsel og positive udvikling for øje. Dette arbejde bærer frugt for både det enkelte barn, men også for gruppen. På denne måde skabes der en frugtbar grobund for den faglige indlæring. Arbejdet med det sociale fag trivsel og den daglige check-ind er gode indikatorer for både det daglige arbejde, men også udviklingen af børnene og gruppen på længere sigt.

Undervisningen er præget af børnenes meget forskellige forudsætninger på både det faglige og det sociale felt. Undervisningen tilrettelægges på bedste vis af lærerne, så hver enkelt barns forudsætninger imødekommes, så undervisningen af barnet opleves som vedkommende og relevant. Jeg oplever børn, som gør sig gode anstrengelser for at gøre deres bedste og føler stolthed ved deres præstationer.

Det faglige standpunkt er i forhold til det enkelte barns forudsætninger svarende til, hvad der kan forventes og kræves i folkeskolen.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:

Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen. Skolen har i indeværende år tilpasset hjemmesiden, så der kan aflæses hvilke fag der føres til prøve i og hvilke mål, der arbejdes efter i fagene. Ligeså har man afleveret en beskrivelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af specialundervisning og undervisning af SPSU elever.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre: Der er en god og tryg stemning på skolen. Jeg bliver altid taget imod med smil og venlighed af børnene – det gør jeg for øvrigt også, når jeg møder dem hos den lokale Spar-købmand. Ingen tvivl om, at det kommer fra den respektfulde og omsorgsfulde tilgang lærerne har til børnene.

Overalt på friskolen hersker der en stemning af, at man som elev kan blive hørt og set. Anerkendelse er en væsentlig forudsætning for dannelsen af værdier, der giver sammenhængskraft i samfundet. Børnene bliver inddraget og oplever, de derved har indflydelse. I den almindelige samværsform på skolen agerer børnene i det fælles rum således, at de oplever sig som en betydelig del af et større fællesskab.

Undervisningssproget er dansk:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk. I engelsk og tysk var undervisningssproget naturligvis ikke alene dansk!

Yderligere kommentarer:

Jeg vil samlet set gerne udtrykke min store glæde ved at komme skolen. Der hersker en meget varm atmosfære på stedet. Elever og voksne på skolen er meget imødekommende og modtagende, og der er en god opmærksomhed på den enkelte. Jeg ser ofte børn komme til de voksne. Også når der er noget der kan være svært eller kan give anledning til indre uro eller utryghed. Så ser jeg voksne, som tager barnet alvorligt – spørger ind til barnet og giver gode og klare anvisninger og råd til barnet.