Tilsynsrapport For Rynkeby Friskole skoleåret 2013/14.

Skolens navn og adresse:
Rynkeby Friskole
Kirkevej 5
5350 Rynkeby

Rynkeby Friskole er en fri grundskole, smukt beliggende i ældre funktionel bebyggelse, som tidligere har fungeret som landsbyskole. Friskolen er etableret i 1976 og har et attraktivt udemiljø, bestående af et stort græsareal, bålhus, legeplads og lille køkkenhave.

Rynkeby Friskole har samarbejdsrelationer med Lilleskolerne (Sammenslutningen af frie grundskoler).

Skoleleders navne og telefon nummer:

Michael Borch Gabriel, tlf. 65 39 15 05.

Skoleleders baggrund:

 • Læreruddannet
 • Certificeret erhvervs coach
 • Baggrund: lærer, afd. Leder, viceinspektør og selvstændig erhvervsdrivende

Tilsynets formål:

At undersøge om undervisningens indhold på Rynkeby Friskole ”står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Tilsynet er udøvet:

Ved besøg på skolen over to dages anmeldt besøg, med overværelse af undervisningen i tilsyns fagene, samtaler med skoleleder, lærere, pædagoger og elever. Indhentelse af diverse oplysninger og dokumentation for skolens undervisning og virke. Samt orientering på skolens hjemmeside www.rynkeby-friskole.dk

Det overordnende indtryk af skolen er, at det er en skole med et godt og tillidsfuldt klima mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes – hvilket også fremgår af elevernes undervisningsmiljøvurdering ”Termometeret” fra december 2012. Vurderingen er tilgængelig på skolens hjemmeside. Der laves ny undersøgelse hvert 3. år.

Skolen virker rummelig og inkluderende med plads til mange børnetyper samt med en tilgang til undervisningen tilpasset den enkelte elev. Det oplyses at ca. 50 % af eleverne har specialundervisningsbehov.

Skolens værdier:

Skolen beskriver sig som en rummelig børneskole, drevet af engagerede forældre i tæt samarbejde med skolens ansatte. Skolen bygger på de frie skoletanker omkring fællesskaber, frihed og kærlighed, som alle er grundbegreber i skolens hverdag.

Af skolens hjemmeside fremgår det at skolen ønsker at fremme følgende værdier:

 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Fordybelse
 • Begejstring
 • Dannelse
 • Kommunikation

Skolen beskriver endvidere deres tanker bag undervisningen på hjemmesiden www.rynkeby-friskole.dk

Rynkeby Friskole tilbyder et skolemiljø, hvor eleven får mulighed for at tilegne sig faglig viden, udvikle kreative evner og dannes til at kunne agere i demokratiske rammer – under sloganet ”Glade hjerner lærer bedst”.

I undervisningen ønsker skolen at:

 • Eleverne bevarer nysgerrigheden og begejstringen
 • At eleverne lærer koncentration og fordybelse
 • At eleverne lærer at samarbejde

Undervisningsmetoder:

Skoleåret er opdelt i perioder. Den største del ca.30 uger, undervises der i boglige og kreative fag.

Resten ca. 10 uger fordeles på fag - eller emneuger, praktik, lejrskole, udenlandsrejse og teater forestilling.

For at opnå størst mulig indlæring undervises der på flere forskellige måder – og med undervisningsdifferentiering.

 • Klasseundervisning hvor nyt stof indlæres – læreren gennemgår stoffet og elever arbejder videre.
 • Emneundervisning hvor tværfagligheden tilgodeses.
 • Projektarbejde hvor der øves problemformulering, afsøgning af viden og fremlæggelse.
 • Værkstedsundervisning (musik, hjemkundskab, sløjd billedkunst).

 

Endelig, er der perioder hvor undervisning og træning af sociale færdigheder går hånd i hånd, her tænkes på lejrskoler, udlandsrejser og erhvervs praktik.

Undervisningens indhold.

Alle elever undervises i basisfagene dansk, matematik, sprogundervisning fra 1. klasse, fysik fra 7. klasse og der tilbydes afgangsprøver i disse.

Endvidere undervises der i natur/teknik, idræt, musik, billedkunst, drama/teater.

Temaet Trivsel er sat på skemaet i alle klasser.

Skemaet er halv årligt.

Orienteringsfagene historie, religion, geografi, biologi og samfundsfag kan være tværfaglige og skemalagte hen over året, men kan også forekomme i faglige uger hvor alle elever arbejder med samme fag.

Der tilbydes lektie cafe tre dage om ugen af ca. 6o minutters varighed og med tilstedeværelse af en lærer fra hvert trin.

Undervisningens form:

Skolen har pt. indskrevet 44 elever. Det er en forventning, at elevtallet når op på 50 elever til september 2014, og ambitionen er 60 elever næste september 2015.

Der bliver taget hensyn til elevgruppens faglige, sociale og personlige udgangspunkt og i nogle fag kan det være hensigtsmæssigt, at dele gruppen i kortere eller længere perioder. Lærerteamet knyttet til gruppen vurderer løbende den enkelte elev og gruppen som sådan.

Særlige forhold m.m.

Befordring.

Skolen har hovedsagligt elever udenfor Rynkeby hvorfor skolen benytter offentlig transport og henter og bringer elever ved bussen.

Tilkøb af fag kompetence.

Skolen tilkøber eksterne timer i fysik på lokal folkeskole, således at kompetence og lokaliteter er svarende til gældende krav.

Motion.

Skolens morgenmotionsordning har fungeret siden 2008/09. Ud over, den i skemaet fastlagte motion, gives der en times ekstra motion om ugen i form af løbetræning.

Der tilstræbes, at understøtte den generelle sundhedstilstand og, at øge elevernes motivation og energi ift. undervisningen.

Evalueringen af ordningen samt målsætningen om trivsel og sundhed for det kommende år finder sted hvert år i slutningen af skoleåret.

Personale.

Skolens ansatte:

 • 6 lærere
 • 1 pædagog
 • 1 sekretær
 • 1 pedel
 • 1 skoleleder
 • 2 rengørings personaler

Tilkøb af fysiklærer 2 timer ugentligt på lokal folkeskole

Skolens kompetence udviklingsplan for personalet:

Fælles for alle lærere har været fokus på udvikling af specialundervisning og med særligt fokus på den individuelle undervisningsplan. Skolens mange elever med specialundervisnings behov kræver stor diversitet i undervisningen.

Undervisningens planlægning.

Skolen planlægger undervisningen efter Fælles Mål – alle folkeskolens fag læses. Der udarbejdes elevplaner efter fælles skabelon og der er aktuelt fokus på individuelle undervisningsplaner.

Skolens specialundervisning.

Skolens specialundervisning organiseres som:

 • Individuel undervisning for den enkelte specialundervisningselev
 • Specialundervisningselever undervises på mindre hold
 • Undervisning i klassen med støtte

Al specialundervisning på skolen koordineres og evalueres i samarbejde med den tilknyttede kommunale PPR psykolog.

Indsatsområder i det kommende skoleår.

En stabil elev tilgang, der tilstræbes et reduceret optag af elver med specialundervisnings behov

Der vil fortsat være prioriteret udvikling af den individuelle elevplan, samt brug af denne i skole /hjem samtalerne.

Derudover vil der være et fokus på et udvidet forældresamarbejde i det kommende skoleår.

Skole/hjem samarbejdet.

Skolen vægter et meget tæt forældresamarbejde og har en forventning om at der gensidigt tages telefoniske kontakt, hvis der er noget omkring den enkelte elev som er bekymrende eller anderledes..

Det udvidede forældrearbejde forventes udmøntet i:

Tre faste forældre samtaler omkring det enkelte barn – lærerne vurderer om eleven skal deltage i samtalen

Tre faste forældremøder omkring klassen

Møder og samtaler med hver enkelt forælder efter behov

Fire arbejdslørdage

En til to foredrag om relevante emner i forhold til barn/forældre rollen.

Tilsynet på skolen.

Er foretaget af Berit Bundgaard Svensson, cand.pæd. psych. Aut. Psykolog.

 • Jeg har i skoleåret 2013/14 besøgt skolen to dage
 • Haft samtaler med skoleleder
 • Samtaler med lærere og pædagoger
 • Samtaler med elever
 • Fulgt skolens undervisning ift. tilsyns fagene

Derudover har jeg:

 • Orienteret mig på skolens hjemmeside.
 • Deltaget i skolens årlige Generalforsamling.

Helhedsindtrykket er at der hersker en god, tryg og varm stemning på skolen som man fornemmer når man træder ind på skolen. Der er en respektfuld og omsorgsfuld holdning til eleverne og der fornemmes engagement for skolen og for opgaven.

Undervisningen er præget af elevernes meget forskellige forudsætninger fagligt og socialt.  Dette håndteres på bedste vis og efter bedste formåen, gennem dels tildeling af lærerressourcer, undervisningsdifferentiering samt lærerens store kendskab til og respekt for det enkelte barn, dets ressourcer og særlige behov.

Timerne opleves, som spændende og relevante for eleverne, som fremtræder aktive og interesserede.

Elevernes sociale færdigheder udfordres af den store diversitet, som er i de enkelte grupper. Men der opleves stor forståelse og tolerance for den enkelte hos såvel lærere som elever.

Det faglige niveau er tilfredsstillende set i forhold til den enkelte elevs formåen og skolens rammer er generelt gode ift. til undervisningen.

Skolens ansatte fremtræder engagerede og dygtige.

Dato d. 25 april 2014.