Tilsynsrapport For Rynkeby Friskole skoleåret 2012/13.

Skolens navn og adresse: Rynkeby Friskole, Kirkevej 5, 5350 Rynkeby

Rynkeby Friskole er en fri grundskole, smukt beliggende i ældre funktionel bebyggelse, som tidligere har fungeret som landsbyskole. Friskolen er etableret i 1976 og har et attraktivt udemiljø, bestående af et stort græsareal, bålhus og legeplads.

Rynkeby Friskole har samarbejdsrelationer med Lilleskolerne (Sammenslutningen af frie grundskoler).

Skoleleders navne og telefon nummer:

Britta Back , tlf. 65 39 15 05.

Skoleleders baggrund:

 • Læreruddannet
 • Diplom i specialpædagogik
 • Diplom i ledelse (stud.)
 • Baggrund i folkeskolen, friskolen og efterskolen.

Tilsynets formål:

At undersøge om undervisningens indhold på Rynkeby Friskole ”står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Tilsynet er udøvet:

Ved besøg på skolen over to dage en dag uanmeldt– og en dag anmeldt besøg, med overværelse af undervisningen i tilsynsfagene, samtaler med skoleleder, lærere, pædagoger og elever. Samt indhentelse af diverse oplysninger og dokumentation for skolens undervisning og virke.

Tilsynsførende deltager i skolens generalforsamling den 18.4.2013, hvor tilsyns rapporten og grundlaget for udarbejdelsen præsenteres.

Det overordnende indtryk af skolen er, at det er en skole med et godt og tillidsfuldt klima mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes – hvilket også fremgår af elevernes undervisningsmiljøvurdering ”Termometeret” fra december 2012. Vurderingen er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Skolen virker rummelig og inkluderende med plads til mange børnetyper samt med en tilgang til undervisningen tilpasset den enkelte elev. Det oplyses at ca. 50 % af eleverne har specialundervisningsbehov.

 

Skolens værdier:

Fællesskab, nærvær, begejstring og glæde er bærende elementer i hverdagen for udvikling af den enkelte elevs udvikling og læring.

Af skolens hjemmeside fremgår det at skolen ønsker at fremme følgende værdier:

 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Fordybelse
 • Begejstring
 • Dannelse
 • Kommunikation

Skolen beskriver endvidere deres tanker bag undervisningen på hjemmesiden:

At Rynkeby Friskole tilbyder et skolemiljø, hvor eleven får mulighed for at tilegne sig faglig viden, udvikle kreative evner og dannes til at kunne agere i demokratiske rammer – under sloganet ”Glade hjerner lærer bedst”.

I undervisningen ønsker skolen at:

 • Eleverne bevarer nysgerrigheden og begejstringen
 • At eleverne lærer koncentration og fordybelse
 • At eleverne lærer at samarbejde

Undervisningsmetoder:

Skoleåret er opdelt i perioder. Den største del ca.30 uger, undervises der i boglige og kreative fag.

Resten ca. 10 uger fordeles på fag- eller emneuger, praktik, lejrskole, udenlandsrejse og teater forestilling.

For at opnå størst mulig indlæring undervises der på flere forskellige måder – og med undervisningsdifferentiering.

 • Klasseundervisning hvor nyt stof indlæres – læreren gennemgår stoffet og elever arbejder videre.
 • Emneundervisning hvor tværfagligheden tilgodeses.
 • Projektarbejde hvor der øves problemformulering, afsøgning af viden og fremlæggelse.
 • Værkstedsundervisning (musik, hjemkundskab, sløjd billedkunst).

 

Endelig er der perioder hvor undervisning og træning af sociale færdigheder går hånd i hånd, her tænkes på lejrskoler, udlandsrejser og erhvervs praktik.

Undervisningens indhold.

Alle elever undervises i basisfagene dansk, matematik, engelsk fra 3. klasse og tysk fra 7. klasse, fysik fra 7. klasse og der tilbydes afgangsprøver og tilbydes afgangsprøver i disse.

Endvidere undervises der i natur/teknik, idræt, musik, billedkunst, drama/teater, skak og filosofi.

Som et nyt tiltag er temaet Trivsel sat på skemaet i alle klasser.

Der kan forekomme ændringer i skemaet fra det ene år til det andet.

Orienteringsfagene historie, religion, geografi, biologi og samfundsfag kan være tværfaglige og skemalagte hen over året, men kan også forekomme i faglige uger hvor alle elever arbejder med samme fag.

Undervisningens form:

Skolen har i år ved skoleårets start haft 58 elever – pt. er der indskrevet 50 elever. Det er fortsat en forventning at elevtallet når op på 60 elever.

Der bliver taget hensyn til elevgruppens faglige og sociale udgangspunkt og i nogle fag kan det være hensigtsmæssigt at dele gruppen i kortere eller længere perioder. Lærerteamet knyttet til gruppen vurderer løbende den enkelte elev og gruppen som sådan.

Særlige forhold m.m.

Befordring.

Skolen har hovedsagligt elever udenfor Rynkeby hvorfor skolen benytter offentlig transport og henter og bringer elever ved bussen.

Tilkøb af fag kompetence.

Skolen tilkøber eksterne timer i fysik på lokal folkeskole, således at kompetence og lokaliteter er svarende til gældende krav.

Motion.

Skolens morgenmotionsordning har fungeret siden 2008/09. Tre dage om ugen løbes der fra morgenstunden en strækning på ca. 2 km.

Der tilstræbes at understøtte den generelle sundhedstilstand og at øge elevernes motivation og energi ifht. undervisningen.

Evalueringen af ordningen samt målsætningen om trivsel og sundhed for det kommende år finder sted hvert år i slutningen af skoleåret.

Personale.

Skolens ansatte:

 • 7,5 lærere
 • 1,5 pædagoger
 • 1 sekretær
 • 1 pedel
 • 1 skoleleder
 • 1. rengørings personaler ( 12 timer)

Tilkøb af fysiklærer 2 timer ugentligt på lokal folkeskole

Skolens kompetence udviklingsplan for personalet:

Fælles for alle lærere har været fokus på udvikling af specialundervisning og med særligt fokus på den individuelle undervisningsplan. Skolens mange elever med specialundervisnings behov kræver stor diversitet i undervisningen.

Undervisningens planlægning.

Skolen planlægger undervisningen efter Fælles Mål – alle folkeskolens fag læses. Der udarbejdes elevplaner efter fælles skabelon og der er aktuelt fokus på individuelle undervisningsplaner.

Skolens specialundervisning.

Skolens specialundervisning organiseres som:

 • Individuel undervisning for den enkelte specialundervisningselev
 • Specialundervisningselever undervises på mindre hold
 • Undervisning i klassen med støtte

Al specialundervisning på skolen koordineres og evalueres i samarbejde med den tilknyttede kommunale PPR psykolog.

Indsatsområder i det kommende skoleår.

Der vil fortsat være prioriteret udvikling af den individuelle undervisningsplan, samt brug af denne i skole /hjem samtalerne.

Derudover vil der være et  fokus på et udvidet forældresamarbejde i det kommende skoleår.

Skole/hjem samarbejdet.

Skolen vægter et meget tæt forældresamarbejde og har en forventning om at der gensidigt tages telefoniske kontakt, hvis der er noget omkring den enkelte elev som er bekymrende eller anderledes..

Det udvidede forældrearbejde forventes udmøntet i:

 Tre faste forældre samtaler omkring det enkelte barn – lærerne vurderer om eleven skal deltage i samtalen

Tre faste forældremøder omkring klassen

Møder og samtaler med hver enkelt forældre efter behov

Fire arbejdslørdage

En til to foredrag om relevante emner i forhold til barn/forældre rollen.

Tilsynet på skolen.

Er foretaget af Berit Bundgaard Svensson, cand.pæd. psych. Aut. Psykolog.

 

 • Jeg har i skoleåret 2012/1213 besøgt skolen to dage
 • Haft samtaler med skoleleder
 • Samtaler med lærere og pædagoger
 • Samtaler med elever
 • Fulgt skolens undervisning ifht. tilsyns fagene

Derudover har jeg:

 • Orienteret mig på skolens hjemmeside.
 • Deltaget i skolens årlige Generalforsamling.

 

Helhedsindtrykket er at der hersker en god, tryg og varm stemning på skolen som man fornemmer når man træder ind på skolen. Der er en respektfuld og omsorgsfuld holdning til eleverne og der fornemmes engagement for skolen og for opgaven.

Undervisningen er præget af elevernes meget forskellige forudsætninger fagligt og socialt.  Dette håndteres tilsyneladende på bedste vis gennem dels tildeling af lærerressourcer, undervisningsdifferentiering samt lærerens store kendskab til og respekt for det enkelte barn, dets ressourcer og særlige behov.

Timerne opleves som spændende og relevante for eleverne som fremtræder aktive og interesserede.

Elevernes sociale færdigheder udfordres af den store diversitet som er i de enkelte grupper. Men der opleves stor forståelse og tolerance for den enkelte hos såvel lærere som elever.

Det faglige niveau er tilfredsstillende set i forhold til den enkelte elevs formåen og skolens rammer er generelt gode  ifht. til undervisningen.

Skolens ansatte fremtræder engagerede og dygtige.

 

 

Tilsynsførendes underskrift -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Dato d. 16.april 2013.