Tilsynsrapport 2011-2012

Tilsynsrapport For Rynkeby Friskole skoleåret 2011/12.
Skolens navn og adresse:
Rynkeby Friskole er en fri grundskole, smukt beliggende i ældre funktionel 
bebyggelse, som tidligere har fungeret som landsbyskole. Friskolen er 
etableret i 1976 og har et attraktivt udemiljø, bestående af et stort græsareal, 
bålhus og legeplads.
Rynkeby Friskole har samarbejdsrelationer med Lilleskolerne 
(Sammenslutningen af frie grundskoler).
Skoleleders navne og telefon nummer:
Anette Hüttel, tlf. 65 39 15 05.
Skoleleders baggrund:
Læreruddannet
Bachelor i Idræt og Sundhed
Diplom i specialpædagogik
Certificeret life- og businesscoach
årig NLP uddannelse
Master i motivation og læring
Tilsynets formål:
At undersøge om undervisningens indhold på Rynkeby Friskole ”står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.
Tilsynet er udøvet:
Ved besøg på skolen over to dage, med overværelse af undervisningen i 
tilsynsfagene, samtaler med skoleleder, lærere, pædagoger og elever. Samt 
indhentelse af diverse oplysninger og dokumentation for skolens undervisning 
og virke.
Tilsynsførende deltager i skolens generalforsamling den 19.4.2012, hvor tilsyns 
rapporten og grundlaget for udarbejdelsen præsenteres.
Det overordnende indtryk af skolen er, at det er en skole med et godt og 
tillidsfuldt klima mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes.Skolen virker rummelig og inkluderende med plads til mange børnetyper samt 
med en tilgang til undervisningen tilpasset den enkelte elev. Det oplyses at ca. 
50 % af eleverne har specialundervisningsbehov.
Skolens værdier:
Fællesskab, nærvær, begejstring og glæde er bærende elementer i hverdagen 
for udvikling af den enkelte elevs udvikling og læring.
Af skolens hjemmeside fremgår det at skolen ønsker at fremme følgende 
værdier:
Respekt
Ansvarlighed
Fordybelse
Begejstring
Dannelse
Kommunikation
Skolen beskriver endvidere deres tanker bag undervisningen på hjemmesiden:
At Rynkeby Friskole tilbyder et skolemiljø, hvor eleven får mulighed for at 
tilegne sig faglig viden, udvikle kreative evner og dannes til at kunne agere i 
demokratiske rammer.
I undervisningen ønsker skolen at:
Eleverne bevarer nysgerrigheden og begejstringen
At eleverne lærer koncentration og fordybelse
At eleverne lærer at samarbejde
Skolens undervisningsvurdering er tilgængelig på hjemmesiden og det oplyses 
at en ny/aktuel vil blive lavet i løbet af 2012.
Undervisningsmetoder:
Skoleåret er opdelt i perioder. Den største del ca.30 uger, undervises der i 
boglige og kreative fag.
Resten ca. 10 uger fordeles på fag- eller emneuger, praktik, lejrskole, 
udenlandsrejse og teater forestilling. 
For at opnå størst mulig indlæring undervises der på flere forskellige måder –
og med undervisningsdifferentiering.
Klasseundervisning hvor nyt stof indlæres – læreren gennemgår stoffet og 
elever arbejder videre.
Emneundervisning hvor tværfagligheden tilgodeses. Projektarbejde hvor der øves problemformulering, afsøgning af viden og 
fremlæggelse. 
Værkstedsundervisning (musik, hjemkundskab, sløjd billedkunst).
Endelig er der perioder hvor undervisning og træning af sociale færdigheder 
går hånd i hånd, her tænkes på lejrskoler, udlandsrejser og erhvervs praktik.
Undervisningens indhold.
Alle elever undervises i basisfagene dansk, matematik, engelsk fra 3. klasse og 
tysk fra 7. klasse, fysik fra 7. klasse og der tilbydes afgangsprøver og tilbydes 
afgangsprøver i disse.
Endvidere undervises der i natur/teknik, idræt, musik, billedkunst, 
drama/teater, skak og filosofi.
Der kan forekomme ændringer i skemaet fra det ene år til det andet. 
Orienteringsfagene historie, religion, geografi, biologi og samfundsfag kan 
være tværfaglige og skemalagte hen over året, men kan også forekomme i 
faglige uger hvor alle elever arbejder med samme fag.
Undervisningens form:
Skolen har i år ved skoleårets start haft 50 elever – 5 mere er kommet til og 
der forventes et elevtal på 60 elever i det kommende skoleår. 
Der bliver taget hensyn til elevgruppens faglige og sociale udgangspunkt og i 
nogle fag kan det være hensigtsmæssigt at dele gruppen i kortere eller 
længere perioder. Lærerteamet knyttet til gruppen vurderer løbende den 
enkelte elev og gruppen som sådan. 
Særlige forhold m.m.
Befordring.
Skolen har hovedsagligt elever udenfor Rynkeby hvorfor skolen benytter 
offentlig transport og henter og bringer elever ved bussen.
Tilkøb af fag kompetence.
Skolen tilkøber eksterne timer i fysik på lokal folkeskole, således at 
kompetence og lokaliteter er svarende til gældende krav. 
Motion.
Skolens morgenmotionsordning har fungeret siden 2008/09. Tre dage om ugen 
løbes der fra morgenstunden en strækning på ca. 2 km. Der tilstræbes at understøtte den generelle sundhedstilstand og at øge 
elevernes motivation og energi ifht. undervisningen.
Evalueringen af ordningen samt målsætningen om trivsel og sundhed for det 
kommende år finder sted hvert år i slutningen af skoleåret.
Personale.
Skolens ansatte:
6 lærere
3 pædagoger
1 sekretær
1 pedel
1 skoleleder
Tilkøb af fysiklærer 2 timer ugentligt på lokal folkeskole
Skolens kompetence udviklingsplan for personalet:
Fælles for alle lærere har været fokus på udvikling af specialundervisning og 
med særligt fokus i år på individuel undervisningsplan. Skolens mange elever 
med specialundervisnings behov kræver stor diversitet i undervisningen.
Undervisningens planlægning. 
Skolen planlægger undervisningen efter Fælles Mål – alle folkeskolens fag 
læses. Der udarbejdes elevplaner efter fælles skabelon og der er aktuelt fokus 
på individuelle undervisningsplaner. 
Skolens specialundervisning.
Skolens specialundervisning organiseres som:
Individuel undervisning for den enkelte specialundervisningselev
Specialundervisningselever undervises på mindre hold
Undervisning i klassen med støtte
Al specialundervisning på skolen koordineres og evalueres i samarbejde med 
den tilknyttede kommunale PPR psykolog.
Indsatsområder i det kommende skoleår.
Der vil fortsat være prioriteret udvikling af den individuelle undervisningsplan, 
samt brug af denne i skole /hjem samtalerne.Skole/hjem samarbejdet.
Skolen vægter et meget tæt forældresamarbejde og har en forventning om at 
der gensidigt tages telefoniske kontakt, hvis der er noget omkring den enkelte 
elev som er bekymrende eller anderledes..
Der afholdes 2 årlige forældremøder i hver gruppe og et fælles forældremøde 
for hele skolen.
Der afholdes to årlige skole/hjem samtaler hvor der fremlægges elevplan og 
elevens standpunkt.
Jeg har i skoleåret 2011/12 besøgt skolen to dage 
Haft samtaler med skoleleder
Samtaler med lærere og pædagoger
Samtaler med elever
Fulgt skolens undervisning ifht. tilsyns fagene
Derudover har jeg:
Orienteret mig på skolens hjemmeside
Talt med skolens Bestyrelsesformand
Deltaget i skolens årlige Generalforsamling.
Helhedsindtrykket er at der hersker en god, tryg og varm stemning på skolen 
som man fornemmer når man træder ind på skolen. Der er en respektfuld og 
omsorgsfuld holdning til eleverne og der fornemmes engagement for skolen og 
for opgaven.
Undervisningen er præget af elevernes meget forskellige forudsætninger 
fagligt og socialt. Dette håndteres tilsyneladende på bedste vis gennem dels 
tildeling af lærerressourcer, undervisningsdifferentiering samt lærerens store 
kendskab til og respekt for det enkelte barn, dets ressourcer og særlige behov.
Timerne opleves som spændende og relevante for eleverne som fremtræder 
aktive og interesserede. 
Elevernes sociale færdigheder udfordres af den store diversitet som er i de 
enkelte grupper. Men der opleves stor forståelse og tolerance for den enkelte 
hos såvel lærere som elever. 
Det faglige niveau er tilfredsstillende set i forhold til den enkelte elevs formåen 
og skolens rammer er generelt gode ifht. Til undervisningen.
Skolens ansatte fremtræder engagerede og dygtige.
Tilsynet på skolen.
Er foretaget af Berit Bundgaard Svensson, cand.pæd. psych. Aut. Psykolog.