Tilsynsrapport 2010-2011

Tilsynsrapport for Rynkeby Friskole skoleåret 2010/11.
Skolens navn og adresse:
Rynkeby Friskole, Kirkevej 5, 5350 Rynkeby
Rynkeby Friskole er en fri grundskole, smukt beliggende i ældre funktionel bebyggelse, som 
tidligere har fungeret som landsbyskole. Friskolen er etableret i1976 og har et attraktivt
udemiljø, bestående at et stort græsareal, bålhus og legeplads.
Rynkeby Friskole har samarbejdsrelationer med Lilleskolerne (Sammenslutningen af frie 
skoler).
Skoleleders navn og tlf. nr.: 
Anette Hüttel tlf. 65 39 15 05. 
Skoleleders baggrund:
 Læreruddannet
 Bachelor i Idræt og Sundhed
 Diplom i specialpædagogik
 Certificeret life- og businesscoach
 1. årig NLP uddannelse
 Master i motivation og læring
Tilsynets formål: At undersøge om undervisningen indhold på Rynkeby Friskole "står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen ".
Tilsynet er udøvet: ved besøg på skolen over 2 dage, med overværelse af undervisning i
tilsynsfagene, samtaler med skoleleder, lærere og elever. Samt indhentelse af diverse 
oplysninger og dokumentation for skolens undervisning og virke.
Tilsynsførende deltager i skolens generalforsamling den 27.4.2011, hvor tilsynsrapporten og 
grundlaget for udarbejdelse præsenteres.
Det overordnende indtryk af skolen er, at det er en skole med et godt og tillidsfuldt klima 
mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes.
Skolen virker rummelig og inkluderende med plads til mange forskellige børnetyper. Samt 
med en tilgang til undervisningen som er tilpasset den enkelte elev.
Skolen ønsker, jvf. deres hjemmeside at fremme følgende værdier:
Respekt.
For andre og sig selv. For andres og eget arbejde.
Heri ligger tolerance for dialogen og forståelsen af andres værdisæt. 
Respekt er en forudsætning for at kammeratskab og samarbejde fungerer.
Ansvarlighed.
Ansvarlighed er en forudsætning for med - og selvbestemmelse.For at ansvarlighed skal opleves som reel, må hver især være indstillet på at være ansvarlig 
for egne opgaver og handlinger, ansvarlighed overfor skolefag, kammerater og opgaver kan 
der ikke læses på derhjemme, det skal praktiseres i hverdagen.
Fordybelse.
For at indlæring skal kunne finde sted, må eleven kunne finde roen i sig selv og koncentrere 
sig om læsning og opgaveløsning. Gennem fordybelse øges nysgerrigheden til selvstændigt 
at undersøge ukendt stof.
Begejstring.
At kunne undre sig, undersøge og opleve begejstring er en forudsætning for at opnå
livsduelighed. Det er her initiativet fødes. Det er her beslutsomheden til at handle modnes.
Dannelse.
Ved at indgå i et fællesskab i med - og modspil dannes mennesket. Ved at betragte de vilkår 
som er givet i det fællesskab en skole er og aktivt spille med, sker dannelsen.
I en dannelsesproces er det nødvendigt at kunne tilsidesætte egne behov og agere i
samarbejde med andre indenfor aftalte rammer.
Kommunikation.
Dialog mellem skolens parter, dvs. elever, lærere, forældre må foregå i en åben og 
konstruktiv og direkte form.
Kommunikationen sker mellem de involverede personer med en konstruktiv løsning.
Skolen beskriver på deres hjemmeside endvidere:
Tankerne bag undervisningen.
At undervise betyder: "At vise til rette under samtale". At lære betyder: "At få en til at vide".
Hvorledes der blive vist tilrette og hvad man skal vide, er rammerne som skolen skal udfylde. 
Rynkeby Friskole tilbyder et skolemiljø, hvor eleven får mulighed for at tilegne sig faglig 
viden, udvikle kreative evner og dannes til at kunne agere i demokratiske rammer.
I undervisningen ønsker vi at:
Eleverne bevarer nysgerrigheden og begejstringen
At eleverne lærer koncentration og fordybelse
At eleverne lærer at samarbejde.
Skolens undervisningsvurdering er tilgængelig pa hjemmesiden. 
Undervisningsmetoder:
Skoleåret er opdelt i perioder. Den største del, ca. 30 uger, undervises der i boglige og
kreative fag.
Resten ca. 10 uger fordeles på fag-eller emneuger, praktik, lejrskole udlandsrejse og teater 
forestilling.
For at opnå størst mulig indlæring undervises der på flere forskellige måder.
Klasseundervisning, hvor nyt stof indlæres - læreren gennemgår stoffet og eleven arbejder 
videre derhjemme.
Emneundervisning, hvor tværfagligheden tilgodeses. Projektarbejde, hvor der øvesproblemformulering, afsøgning af viden og fremlæggelse. 
Værkstedsundervisning, hvor det eksperimenterende element dominerer.
Endelig perioder hvor undervisning og sociale færdigheder går op i en højere enhed, her 
tænkes på lejrskoler, udlandsrejser og erhvervspraktik.
Undervisningens indhold.
Alle elever undervises i basisfagene dansk, matematik, engelsk fra 3.kl., tysk fra 4. kl., fysik 
fra 7.kl., og tilbydes afgangsprøver i disse.
Endvidere undervises der i natur/teknik, idræt, musik, billedkunst, drama/teater, skak og 
filosofi. Der kan forekomme ændringer i skemaet fra det ene år til det andet.
Orienteringsfagene historie, religion, geografi, biologi og samfundsfag kan være tværfaglige 
og skemalagte hen over året, men kan også forekomme i faglige uger hvor alle elever 
arbejder med samme fag.
Undervisningens form: 
Skolen har i år 59 elever. Eleverne er delt op i 4 grupper.
Der bliver taget hensyn til gruppens faglige og sociale udgangspunkt og i nogle fag kan det 
være hensigtsmæssigt at dele gruppen i kortere eller længere perioder.
Lærerteamet knyttet til gruppen vurderer løbende den enkelte elev og gruppen som sådan.
Særlige forhold m.m.
Befordring.
Skolen har hovedsagligt elever fra andre kommuner, hvorfor skolen henter og bringer 
eleverne ved bussen.
Tilkøb af fagkompetence.
Skolen tilkøber eksterne timer i fysik på lokal folkeskole, således at kompetence og 
lokaliteter er svarende til gældende krav.
Motion.
Skolen har etableret morgenmotionsordning som har fungeret siden 2008/09. 
Tre gange om ugen løbes der en strækning på 2 km.
Der tilstræbes at understøtte den generelle sundhedstilstand og at øge børnenes motivation 
og energi ifht. undervisningen.
Evaluering af ordningen samt målsætning for det kommende ar finder sted hvert år i
slutningen af skoleåret.
Personale:
 Skolens ansatte.
 8 lærere
 1 pædagog
 1 sekretær
 1 pedel
 1 leder
 Tilkøb af fysiklærer (4 timer) på lokal folkeskoleSkolens kompetenceudviklingsplan for personalet:
 Fælles for alle lærere har i år været med fokus på udvikling af specialundervisning.
Undervisningens planlægning:
Skolen planlægger undervisningen efter Fælles Mål - alle folkeskolens fag læses, herudover
undervises i italiensk idet skolens overbygning afholder deres udlandsrejse Italien.
Skolen udarbejder elevplaner efter fælles skabelon.
Der er ligeledes fokus på de individuelle elevplaner, da skolens mange specialundervisningselever kræver stor diversitet i undervisningen.
Skolens specialundervisning: 
Specialundervisningen organiseres som:
 Individuel undervisning for den enkelte specialundervisningselev
 Specialundervisningselever undervises på mindre hold
 I klassen med støtte.
Al specialundervisning på skolen koordineres og evalueres i samarbejde med den tilknyttede 
PPR psykolog.
Indsatsområder idet kommende skoleår:
Indsatsområdet har været prioriteret i forhold til udvikling af den individuelle elevplan. Samt 
brugen af denne i skole/hjem samtalerne.
Skole/hjem samarbejdet.
Skolen lægger vægt på et meget tæt forældresamarbejde og har en gensidig forventning om 
at der tages telefonisk kontakt, hvis der er noget omkring den enkelte elev der er 
bekymrende eller anderledes.
Der afholdes 2 årlige forældremøder i hver gruppe
1 fællesforreldremøde for hele skolen
2 årlige skole/hjemsamtaler, hvor der fremlægges elevplan og tales om elevens standpunkt.
Tilsynet på skolen:
Er foretaget af:
Berit Bundgaard Svensson
Cand. pæd. psych. 
Aut. psykolog.
 Jeg har i skoleåret 2010/11 besøgt skolen 2 gange hvor jeg har:
 Haft samtale med skoleleder
 Samtaler med lærere
 Samtaler med børn
 Fulgt skolens undervisning ifht. tilsynsfageneDerudover har jeg:
 Orienteret migpå skolens hjemmeside
 Talt med skolens Bestyrelsesformand
 Deltaget i skolens årlige generalforsamling.
Helhedsindtrykket er at der hersker en god, tryg og varm stemning på skolen som man 
straks mærker når man træder ind på skolen.
Der er tydeligvis en respektfuld og omsorgfuld holdning til eleverne.
Undervisningen er præget af elevernes meget forskellige forudsætninger fagligt som socialt. 
Dette håndteres tilsyneladende på bedste vis gennem dels tildeling af lærerressourcer samt 
lærernes store kendskab og respekt for det enkelte barn, dets ressourcer og særlige behov. 
Samt i arbejdet med den individuelle elevplan.
Timerne opleves som spændende og relevante for eleverne som fremtræder aktive og 
interesserede. 
Børnenes sociale færdigheder udfordres af den store diversitet som er i de enkelte 
klasser/grupper. Men der ses stor forståelse og tolerance for den enkelte hos såvel lærere 
og elever.
Det faglige niveau er tilfredsstillende og skolens rammer er generelt gode ifht.
undervisningen. 
Skolens lærere fremtræder engagerede og dygtige.
Tilsynsførendes underskrift: ____________________________________________
Dato: 27.4.2011.