Referat af generalforsamling på Rynkeby Friskole d. 25. april 2017

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Gry Green Linell
 2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Helle Qvist Jordhøj
 3. Ledelsens beretning v/skoleleder Rasmus Grauenkjær
 4. Bestyrelsens beretning v/formand Bent Jensen
 5. Vedtægtsændring vedr. Profilskole
 6. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til orientering
  v/Erik Pedersen, Deloitte
 7. Beretning fra skolens tilsynsførende v/Hejin Andreasen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Lina Nashour – ønsker genvalg
 • Dorianne Morgenstern – ønsker genvalg
 • Marianne Petersen – ønsker ikke genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter for et år

Der er på nuværende tidspunkt ingen suppleanter til bestyrelsen.

 1. Evt.

Ad. 1) Carsten Humlegaard-Dalskov valgt

Ad.2) Helle Qvist Jordhøj valgt

Generalforsamlingen er varslet efter reglerne

Ad. 3)

Ledelsesberetning til generalforsamling 2017
Det har været et spændende år på Rynkeby Friskole. Jeg har nu været leder i et år, ret nøjagtigt, og det har vist sig at være nøjagtig lige så spændende og udfordrende, som jeg havde forventet.

Den største udfordring har været at overtage et presset og på flere punkter overoptimistisk budget og samtidig få hverdagen til at hænge fornuftigt sammen.

Dette har desværre også kostet på personalesiden, da Michael ikke kunne få en hverdag til at hænge sammen med en reduktion i sine timer i SFO’en. Heldigvis har vi fået Sisse ansat og sammen med Martin bliver der sørget for stabile, rolige og hyggelige rammer.

Det mest spændende har været at få et endnu større ansvar i forhold til at arbejde med skolens fremtidige retning. Det er et arbejde, der har været i gang et stykke tid, naturligvis i et tæt samarbejde med bestyrelsen og personalet. Det går hele tiden den rigtige vej, som jeg senere vil skitsere – dog kan det ind i mellem være svært ikke at blive lidt utålmodig over tempoet.

Jeg er så heldig at have god opbakning fra bestyrelsen, og når alt personalet samtidig er så arbejdsomme og engagerede, som det er tilfældet, er det altid givende at være på arbejde.

Heldigvis har jeg også stadig undervisningstimer, så jeg ikke helt mister jordforbindelsen i forhold til skolens vigtigste segment – eleverne.

På trods af antallet af elever, der modtager specialundervisningstilskud, er Rynkeby Friskole på vej mod en grundlæggende ændring i elevsammensætningen. Hvor der tidligere ofte blev optaget elever med decideret specialklasse-behov – og her tænkes på udadreagerende adfærd, der opleves som belastende for fællesskabet – hjælpes disse elever nu videre til et mere passende skoletilbud eller får deres ansøgning om en elevplads afvist.

I stedet fokuserer skolen nu i højere grad på at afhjælpe elever med helt specifikke faglige vanskeligheder, elever som fungerer godt i klassen og bidrager positivt til skolens generelle fællesskab – eller har potentialet til at gøre dette.

Denne strategi viser sig ganske langsomt – men overbevisende – at bære frugt. I takt med at skolens mest socialt udfordrende elever hjælpes videre i andre og mere passende skoletilbud, oplever Rynkeby Friskole en støt stigende tilgang af nye elever.

Siden 5. september 2017 er 8 nye elever startet på skolen, 2 nye elever starter på mellemtrinnet i april måned og foreløbig 6 nye elever er skrevet op til 0. kl. i august 2017 – det højeste antal nye 0. kl. elever i årevis.

Det er naturligvis på kort sigt en økonomisk udfordring, at skolen nu har denne langsigtede strategi ved optagelse af nye elever, og derfor er det også med forsigtighed, at denne strategi implementeres. Der skal være en forholdsmæssig passende balance mellem elever på vej videre og elever, der påbegynder en ny skolegang på Rynkeby Friskole.

Derfor er det også en stor tryghed at vide, at vi har banken med os hele vejen. De bakker 100% op om skolens langsigtede strategi og har tydeligt meldt ud, at vi på ingen måde behøver at frygte for skolens fortsatte eksistens. De har flere tiltag i baghånden, hvis vi skulle få brug for mere akut luft i det daglige budget.

Det har også store personalemæssige fordele at være meget velovervejet ved optagelse af nye elever. En meget belastet elevgruppe kan være uhyre opslidende at arbejde med, og tidligere tiders hyppige udskiftninger på personalefronten taler sit tydelige sprog. Ved at skabe grobund for et sundt og berigende elevfællesskab, er Rynkeby Friskole blevet en langt mere attraktiv arbejdsplads. De sidste par år har været uhørt stabile i forhold til personalestaben. Dette har naturligvis igen en enorm positiv effekt på hele Rynkeby Friskoles organisation, da en stabil og erfaren lærerstab har en afsmittende effekt helt ned på den enkelte elevs trivsel og udvikling.

Men vi kan gøre endnu mere for at sikre alle elever den bedst mulige skolegang på Rynkeby Friskole: Vi kan ansøge om at blive profilskole. Ved at blive profilskole kan vi som skole præcisere, hvad der helt nøjagtig er vores specialundervisningsprofil, altså: hvordan hjælper vi bedst muligt de elever, der har behov for ekstra støtte og ikke mindst: hvilke typer specialundervisningselever er det, vi tager ind i skolens fællesskab.

Ved at lave en nøjagtig beskrivelse af vores allerede igangværende strategi, kan vi således få et enormt økonomisk løft, der vil komme alle vores elever til gode. I indeværende budgetår ville en certificering som profilskole helt konkret have betydet en ekstra pose penge på 380.000 kr. Penge som vi kan bruge på undervisningsmidler, materialer og lærerbesætning alt efter, hvad VI finder relevant.

Det skal understreges, at vi stadig som skole har vores fulde frihed i forhold til optag af nye elever, bare vi mindst har 13 specialundervisningselever. Kommer vi under dette antal, bortfalder certificeringen automatisk.

Jeg vil anbefale alle at stemme for en vedtægtsændring, da dette er påkrævet for at kunne ansøge om at blive profilskole. Dette er en klar anbefaling fra bestyrelse, ledelse og personalegruppe.

Ad. 4)
Bestyrelsesformandens årsberetning for 2016

Tak til den nye skoleleder

Sidste år måtte vi med udgangen af april sige farvel til skole Michael Borch, som tog imod et tilbud om at blive skoleder i hjemstavnen Viborg. Efterfølgende blev Rasmus Grauenkjær konstitueret skoleleder i en kortere periode, inden konstitueringen blev ændret til en fastansættelse af Rasmus som skoleleder på Rynkeby Friskole.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til Rasmus for hans store indsats med at sætte sig ind i det nye omfattende ansvarsområde, og for at have kæmpet ihærdigt med at tiltrække nye elever til skolen.

Fortsat stabilitet i lærergruppen

Trods det uventede skift af skoleleder har vi heldigvis kunne fortsætte med samme stabilitet i lærergruppen. Den eneste ændring i lærergruppen er af den positive slags, idet vi sidste år kunne byde velkommen til Rune Thorsen, der nu er lærer i mellemtrinnet sammen med Cathrine. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til lærergruppen for at have fastholdt den gode udvikling i undervisningen med fokus på både faglighed og trivsel.

Tak til det øvrige personale

Der skal også lyde en tak til Helle, der trods hendes ekstra job i Rudme Friskole, stadig yder en stor indsats på kontoret.

I SFO'en er der sket en ændring, da Michael desværre er blevet sygemeldt og ikke forventes at komme tilbage på skolen. I Michaels fravær har vi ansat Sisse Jæger, der sammen med skolens grand old man, Martin, sørger for trygge rammer og gode aktiviteter i SFO'en

Endelig en tak til Jan for hans store indsats med at vedligeholde skolens bygninger og organisere grupperne på vores arbejdslørdage.

Bestyrelsen

Vi fik brug for den ene suppleant da Ole af arbejdsmæssige årsager var nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen. Oles plads blev overtaget af 1. suppleant Dorianne Morgenstern. Lige inden denne generalforsamling fik vi også brug for den anden suppleant, da Gry som ikke længere har børn på skolen valgte at trække sig. Grys plads er herme blevet overtaget af 2. suppleant Carsten Humledal.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Gry og Marianne for deres indsats.

Skolens Økonomi

Vores økonomi er kommet en smule under pres i det indeværende skoleår. Dette skyldes dels, at vi endnu ikke er kommet op på de ønskede 55-60 elever, og dels at skolens tilskud efter vedtagelsen af finansloven blev reduceret. Derfor vil vi søge om muligheden for at få status som profilskole. Rasmus vil fortælle mere om dette i hans beretning.

Langsigtet er det stadig vores mål at sikre skolen et stærkere økonomisk fundament via større indskolingsårgange, og her ser det lyst ud fra næste skoleår hvor et pænt antal elever starter i indskolingen.

Øget involvering af forældrekredsen

Vi har haft forældreaften med foredrag af Peter Mondrup fra Friskoleforeningen i oktober med skole-hjem samarbejde som tema. Arrangementet fik mange positive tilbagemeldinger, så vi ønsker alle i bestyrelsen at se på muligheden for at lave et lignende arrangement i det nye skoleår.

Den 19. april havde vi vores første arrangement med forældrekaffe, og her så vi en god opbakning fra et pænt fremmøde af forældre. Bestyrelsen er sammen med Martin og Sisse blevet enige om, at det vil vær en god ide at arrangere forældrekaffe en gang om måneden.

Støtteforeningen

I støtteforeningen arbejder vi stadig med fondsansøgninger med henblik på en større renovering af skolen. Når vi har et gennemarbejdet tilbud på arbejdet, der skal udføres, vil støtteforeningen søge om fondsmidler hos både Realdania og A. P. Møller fonden.

Ad. 5) Afstemning vedr. vedtægtsændring. Ændringen blev enstemmigt vedtaget. Der stemmes igen ved en ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni 2017.

Ad. 6)
Tilsynserklæring 2016 -2017
Skole:
Rynkeby Friskole                        nr.439008
Kirkevej 5
5350 Rynkeby

Tilsynsførende: Hejin Andreasen Ulriksholmvej 33

5300 Kerteminde

Som tilsynsførende på Rynkeby Friskole er min opgave at føre tilsyn med

 • elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk
 • at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
 • at undervisningssproget er dansk
 • skolens donationer


(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt.

For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver kigger jeg på hjemmesiden og besøger skolen. Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børnene, de ansatte og skolens ledelse. Jeg har i skoleåret 2016/2017 besøgt skolen:

20. september 2016

31. oktober 2016

9. januar 2017

Jeg har besøgt alle børnegrupper flere gange ligesom jeg har overværet de fleste af skolens fag: Indskoling: Dansk, matematik, idræt

Mellemtrin: Matematik, dansk, engelsk, valgfag, trivsel Overbygning: Dansk, matematik, historie, geografi

Desuden har jeg med stor fornøjelse deltaget i morgensang og de fælles gåture.

Jeg har haft samtale med skolens leder Rasmus om værdigrundlag, undervisningens tilrettelæggelse, undervisningsmaterialer samt hvilke ønsker, skolen måtte have til fremtiden.

Skolens lærere har jeg mødt dels i den mere uformelle snak på lærerværelset, og dels i samværet omkring undervisningssituationen, hvor jeg tillige har haft mulighed for at tale med en del børn.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:

Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter.

Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen.

Den enkelte undervisningslektion er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen og forventningerne til børnene.

Børnene har dygtige og engagerede lærere, som løfter børnene fra et stade til det det næste både fagligt, socialt og menneskeligt.

Det er kendetegnende, at lærerne arbejder kærligt og hensynsfuldt, men også rammeskabende med det enkelte barns trivsel og positive udvikling for øje. Dette arbejde bærer frugt for både det enkelte barn, men også for gruppen. På denne måde skabes der en frugtbar grobund for den faglige indlæring. Arbejdet med det sociale fag trivsel og den daglige check-ind er gode indikatorer for både det daglige arbejde, men også udviklingen af børnene og gruppen på længere sigt.

Undervisningen er præget af børnenes meget forskellige forudsætninger på både det faglige og det sociale felt. Undervisningen tilrettelægges på bedste vis af lærerne, så hver enkelt barns forudsætninger imødekommes, så undervisningen af barnet opleves som vedkommende og relevant. Jeg oplever børn, som gør sig gode anstrengelser for at gøre deres bedste og føler stolthed ved deres præstationer.

Det faglige standpunkt er i forhold til det enkelte barns forudsætninger svarende til, hvad der kan forventes og kræves i folkeskolen.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:

Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen. Folkeskolens opdeling af fagene i humanistiske fag, naturfag og musisk-kreative fag kan genfindes i skolens fagrække.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre: Der er en god og tryg stemning på skolen. Jeg bliver altid taget imod med smil og venlighed af børnene – det gør jeg for øvrigt også, når jeg møder dem hos den lokale Spar-købmand. Ingen tvivl om, at det kommer fra den respektfulde og omsorgsfulde tilgang lærerne har til børnene.

Overalt på friskolen er der en stemning af, at man som elev kan blive hørt og set. Anerkendelse er en væsentlig forudsætning for dannelsen af værdier, der giver sammenhængskraft i samfundet.

Børnene bliver inddraget og oplever, de derved har indflydelse. I den almindelige samværsform på skolen agerer børnene i det fælles rum således, at de oplever sig som en betydelig del af et større fællesskab.

Undervisningssproget er dansk:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk. I engelsk og tysk var undervisningssproget naturligvis ikke alene dansk.

Donationer

Jeg har forespurgt på kontoret om skolen har modtaget donationer, som fra samme giver overstiger

20.000 kr. Jeg har fået at vide, at det har man ikke.

Yderligere kommentarer:

Jeg vil samlet set gerne udtrykke min store glæde ved at komme på skolen. Der hersker en meget varm atmosfære på stedet. Elever og voksne på skolen er meget imødekommende og modtagende, og der er en god opmærksomhed på den enkelte.

Jeg oplever, at det er en skole, som arbejder bevidst og grundigt med at give børnene de bedste muligheder for at uddanne sig.

Afleveret på skolens generalforsamling 25. april 2017.

Tilsynsførende Hejin Andreasen


Ad. 7) Gennemgang v/revisor Erik Pedersen

Koblingsprocenter blev heldigvis hævet, ellers havde det været skidt.

Anbefaling af profilskole, ellers er det ikke nemt at være en lille skole på landet.

Vi har haft et tæt samarbejde med ledelsen. Det er vanskeligt at drive en lille skole med de krav der er i forhold til økonomi, og det bliver ikke nemmere. Tilskuddet bliver ikke sat op, og det bliver ikke nemmere at være lille skole. 6 elever i 0. klasse er godt, men det er ikke sikkert. Der er ikke mange ting i en lille organisation der skal gå galt, før tingene kan gå i den anden retning.

Vi er usikre for skolens mulighed for at drive skolen videre. Vi er glade for at høre at banken støtter op om skolen, Merkur er en skolebank og de bakker op, så længe budgettet bliver fulgt.

Pkt. 4 – løftet pegefinger fra revisoren.

Vi skal have 2017 til at hænge sammen, der skal elever ind og holder fast i dem vi har. Vi skal hjælpe hinanden.

Der har likviditetsudfordringer, og det skal tages alvorligt.

Overskudsgraden skal ligge på 3,5% for at kunne betale gæld tilbage og investere i faciliteterne. Vi mangler 400.000 for at ligge på et fornuftigt niveau.

Uro og ekstraordinær udgifter kan rykke ved skolens situation i negativ retning.

Det er alfa-omega at der kommer flere elever.

Årselever pr. lærerårsværk er meget lavt. På skoler med sund økonomi ligger det på 12-13 elever.

Overskudsgrad: 3,5% - ved 100 kr. i indtægter skal vi kunne spare 3,5 kr. op. Ca. 200.000 i overskud
Likviditetsgrad: 100% - så man kan betale alle de kortsigtet kreditorer på een gang.
Soliditetsgrad: 20-25% - afhængig af ejendommens værdi
Finansieringsgrad: Vi har meget af ejendommen er belånt.

Ad. 8) Valg til bestyrelsen

På valg:

Dorianne Morgenstern

Lina Nashour

Bjørn Baunbæk

Valgt uden afstemning

Ad. 9) Valg af suppleanter

 1. suppleant: Mona Humlegaard-Dalskov
 2. suppleant: Michael Graversen

Ad. 10) Eventuelt

Det blev til en kort snak om synlighed og PR

Martin: synlighed er vigtigt – vi skal ses. Fokus på PR.

Linda: Folderen skal ud noget før. Der er ikke nogen der kender Rynkeby Friskole. Vi skal ud og fortæller om skolen.

Michael: Det er et renomme der skal arbejdes med. Ud med de gode historier.

Mona: Jeg bakker Martin op. Det er vigtigt at skolen viser sig frem.

Bjørn: Der skal laves et årshjul for markedsføringen, så vi kan ramme det rigtige segment. Vi skal lave om på, at der ikke er nogen der kender os.

Ann: For nogle år siden var vi ude og dele foldere ud i børnehaven, det var givet godt ud.

Et fokuspunkt er markedsføring og synlighed.

Aviserne hungrer efter nyheder, så de vil gerne have en historie med kød på.

Gør brug af forældrene, vi vil gerne hjælpe.

De gode historier om børnene, det er dem der sælger.