Referat 2016

Referat fra generalforsamling på Rynkeby Friskole            

tirsdag d. 19. april 2016
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Ole Svenning
 2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Helle Jordhøj
 3. Bestyrelsens beretning v/formand Bent Jensen
 4. Ledelsens beretning v/skoleleder Michael Borch
 5. Beretning fra skolens tilsynsførende v/Hejin Andreasen
 6. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering v/Søren Dinesen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Bent Jensen er på valg – ønsker genvalg
 • Søren Dinesen er på valg – ønsker ikke genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter

Der er på nuværende tidspunkt ingen suppleanter til bestyrelsen.

 1. Evt.

Ad 1) Ole Svenning blev valgt

Ad 2) Helle Jordhøj blev valgt

Ad 3)

Bestyrelsesformandens årsberetning for 2015

Farvel til skoleder Michael Borch

Jeg tror, at det kom som en overraskelse for både elever, forældre og lærere, at skoleleder Michael Borch få uger før denne generalforsamling bekendtgjorde, at han har fået et nyt job i Viborg, og derfor forlader skolen inden udgangen af april.

Michael startede som skoleleder d. 1.januar 2014, da den daværende skoleleder måtte stoppe på grund af længerevarende sygdom. Bestyrelsen vil gerne sige Michael tak for det store arbejde, han har lagt på skolen, der bl.a. har medført forbedring af økonomien, stabil elevtilstrømning og ansættelse af stærke lærerkræfter, som igen har betydet at fagligheden og strukturen i undervisningen er blevet højnet.

Lærernes tillidsrepræsentant Rasmus Grauenkjær bliver konstitueret skoleleder indtil en ny skoleleder bliver ansat og Mette Amstrup bliver fungerende tillidsrepræsentant til en ny bliver valgt. Vi ønsker Michael held og lykke med de nye udfordringer i hjemstavnen Viborg.

Stabilitet i lærergruppen

Vi har ide senere år set en del udskiftninger i lærergruppen, men heldigvis ingen ændringer inden for det sidste års tid. Rasmus, der rundede 4 år i denne måned er veteranen iblandt lærerne, skarpt forfulgt af Katrine, der til august også når op på 4 år. Christian og Mette kan begge fejre deres første 2 år på skolen her i første halvår. Endelig er der Hanne og Camilla, som begge har været på skolen i godt og vel et år.

Det kan klart mærkes på alle klassetrin, både fagligt og trivselsmæssigt, at der er kommet mere stabilitet i lærergruppen. En stor tak til lærerne for det gode arbejde.

Tak til det øvrige personale

Der skal også lyde en tak til Helle for hendes store indsats på kontoret, til Martin og Michael 0.for de trygge rammer i SFO'en og til Jan for sin store indsats med at vedligeholde skolens bygninger og organisere grupperne på vores arbejdslørdage.

Skolens Økonomi

På trods af, at skolens tilskud fra statens side er blevet kraftigt beskåret i forhold til tidligere, ser vores økonomi stadig fin ud. Kan vi nå en forventet tilgang af elever, så vi fra starten af næste skoleår kommer op omkring 55-60 elever, er økonomien også sikret for næste år.

Fremadrettet er det vores mål at få større indskolingsårgange, så vi bliver mere selvforsynende med elever i de større klasser på sigt, og vi dermed vil være i stand til at sikre os et stærkere langsigtet økonomisk fundament.

Øget involvering af forældrekredsen

I bestyrelsen vil vi i den kommende tid arbejde for at styrke ejerskabsfølelsen i forældrekredsen. Det skal dels ske gennem bestyrelsesarbejdet, men også via klasserepræsentanter, arbejdslørdage og andre samlende aktiviteter.

Vi anser det også for meget vigtigt, at skolen får sat fart i støtteforeningen, som er blevet oprettet, men som har brug for flere medlemmer og regelmæssige møder. En hasteopgave for støtteforeningen er, at få ansøgt om fondsmidler til renovering af skolens bygninger og arealer. Til brug for fondsansøgningen har Michael Borch udarbejdet et fint historisk skrift om Rynkeby og Rynkeby Friskoles historie.

Michael og jeg har desuden haft møde med Christian Maegaard, forælder til en af skolens tidligere elever, som via sit daglige arbejde har stor erfaring med udarbejdelse af fondsansøgninger. Med skriftet om Rynkeby Friskoles historie kan støtteforeningen nu kontakte Christian og sætte gang i den første større fondsansøgning.

Under eventuelt vil vi sige lidt mere om støtteforeningen, og der vil være mulighed for at tilkendegive, at man ønsker at være aktiv i foreningen.

Bent Jensen

Bestyrelsesformand - Rynkeby Friskole


Bestyrelsesformandens beretning blev godkendt med klapsalver.

Ad 4)

Skolelederens beretning april 2016

Min beretning tager udgangspunkt i et kort tilbageblik fra skoleåret 2015 / 16
Vi starter med de helt små:

Forårs SFO

Den 1. marts 2016 startede vi op med 4 nye meget små og håbefulde elever i vores forårs SFO. Det var første gang i skolens historie, at man forsøgte sig med en forårs SFO og forventningerne var store. Michael O. blev daglig underviser, i tæt samarbejde med indskolingslærerne Hanne og Mette. De sidste to måneder har budt på mange sjove og dejlige stunder for både underviser og elever, og jeg er sikker på at skolen efter ferien, har 4 nye håbefulde elever, som skal starte i indskolingen.

Indskolingen

Indskolingen været igennem en lang stabil og positiv periode, hvor Hanne og Mette har styret tropperne igennem en meget struktureret og forudsigelig skolehverdag.

Mellemtrin

Skolens mellemtrin har haft en del tilgang og afgang af elever, som i første del af skoleåret skabte noget tumult. Andel halvdel af skoleåret, er blevet meget mere stabilt og roligt og klassen og dens to lærere, Camilla og Rasmus har igen fundet den røde tråd i skolehverdagen.

Overbygningen

Skolens overbygning har været fuldtallig og vi har af flere omgange afvist elevforespørgsler til trinnet. Dette har gjort at Cathrine og Christian har haft nok og se til på mange fronter. Inden længe er der eksamenstid for vores 9. klasse, som pt forbereder sig til det store slag. Hele skoleåret har i store træk, været præget af nysgerrige og lærervillige elever fra 7. til 9. klassetrin.

Skolens personale

På personalesiden har vi dette skoleår ikke skiftet nogle lærere ud og vi har kørt med de samme teams hele året igennem. Dette har skabt ro, forudsigelighed og kontinuitet for både lærerene og eleverne.

Vores SFO hvor Martin, Michael. O og Helle styrer tropperne, forsætter dagligt med at skabe gode hyggelige rammer, for de børn som benytter sig af tilbuddet.

Vores pedel Jan, som er et stort ordensmenneske, arbejder hver dag og mange weekender, støt og roligt på, at vedligeholde skolen, så vi andre kan udføre vores arbejde i ordnede lokaler og omgivelser.

Skolens sekretær Helle er lidt af en vidensbank og har man spørgsmål eller andet man ikke lige kan få styr på, er hun den som man kan rådfører sig med og helt sikkert kan få et brugbart svar af.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er den øverste instans på skolen og i samarbejde med skolens leder og resten af personalegruppen, er det deres opgave at skabe skolens visioner og fremtid.

Jeg har som skoleleder været med til adskillige bestyrelsesmøder, som bærer præg af troen og viljen på at ville skabe en god friskole.

Økonomiske sammenhænge og oveblik

Skolens resultatopgørelse fra 2015 udviser et overskud på 38 t.kr. Sidste års resultat fra 2014, udviste et overskud på 230 t.kr.

Set i lyset af overstående, må årets resultat anses for at være meget tilfredsstillende, idet skolen er blevet beskåret med ca. 500 t. kr. i stats- og SPSU midler.

Der var pr. 5. september 2015, 54 elever indskrevet på Rynkeby Friskole. Ca. 25 % modtager specialundervisningstilskud (SU – midler).

Forbruget af varme, el og vand har været acceptabelt og tilfredsstillende.

Forventninger til elevtilgang i 2015/16
Forventningerne til elev – antallet 5. september 2016 er minimum 55 elever og gerne flere, hvilket ikke ses som værende helt urealistisk, idet der til sommerferien, er 48 elever som går videre til næste skoleår, så skolen kun skal finde 7 elever inden den 5. september 2016.
Sammenfatning

Rynkeby Friskole har ligesom mange andre skoler gennemgået en brydningstid, hvor der fra alle sider stilles krav og mange forventninger til skolens eksistensberettigelse, dets personale, ledelse, faglighed og generelle udvikling. Vi skal som skole hele tiden være på forkant med udviklingen og helst et skridt foran, for at få elever nok, som fremadrettet skal sikre skolens stabilitet og overlevelse.

Det som er det allervigtigste, og den eneste måde vi forsat kan og skal drive skolen på, er ved at vi skaber god og gedigen undervisning, hvor både elever og forældre føler sig hørt, forstået og accepteret.

Opsigelse af mit job som skoleleder på Rynkeby Friskole
Som I alle er bekendt med, har jeg pr 31.03.2016 opsagt min stilling som skoleleder
for Rynkeby Friskole og har sidste arbejdsdag torsdag den 21. april 2016
.

Den 1. maj tiltræder jeg en skolelederstilling på min gamle folkeskole i Viborg, og en helt ny og anderledes hverdag venter mig.

Jeg har været yderst tilfreds med min skolelederstilling og forlader ikke Rynkeby Friskole fordi jeg på nogen måde er utilfreds med at være leder for skolen, men fordi jeg gerne vil tilbage til min hjemstavn ved Viborg.

Rynkeby Friskole har de sidste tre år gennemgået en del positive forandringer, og er i dag kendt for at være den lille gule og glade skole på landet, hvor man virkelig gør en forskel for de børn, som er så heldige at få lov til at gå der. I har alle forældre været med til at skabe denne succes og jeg vil gerne takke jeg alle for jeres positive indstillingen, til den måde vi har valgt at drive friskole på.

Jeg vil altid bevare et kært minde fra min tid på skolen, og kommer helt sikkert til og savne de sjove og nærværende morgensamlinger hver mandag og fredag morgen samt de utal af gode snakke, jeg har haft med både børn, forældre og ansatte på skolen.

Jeg er sikker på at skolen vil fortsætte sin positive retning og ønsker jer alle, en fortsat god rejse og med et ønske om, at trivsel og læring altid vil hjørnestenene i Rynkeby Friskoles fundament.

Michael Borch

Skoleleder ved Rynkeby Friskole


Ledelsens beretning blev godkendt med klapsalver.

Efterfølgende sagde konstitueret skoleleder Rasmus Grauenkjær et par ord. Rasmus takkede bestyrelsen for tillid de viser ham. Han fortalte, han har været TR på skolen i et par år, og kender derfor skolen godt. Rasmus bliver på mlm.trinnet i de timer han har der, og der skal findes en vikar til overbygningen. Det er vigtigt at bevare ro og stabilitet på alle trin.
En af Rasmus’ første opgaver bliver at sørge for den nødvendige elevtilgang til skoleåret 2016/17.

Ad 5)

Tilsynserklæring 2015 -2016

Skole:

Rynkeby Friskole, nr.439008 Kirkevej 5

5350 Rynkeby

 

Tilsynsførende:

Hejin Andreasen Ulriksholmvej 33

5300 Kerteminde

Som tilsynsførende på Rynkeby Friskole er min opgave at føre tilsyn med

 • elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk
 • at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
 • at undervisningssproget er dansk

(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt.

For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver kigger jeg på hjemmesiden og besøger skolen. Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børnene, de ansatte og skolens ledelse. Jeg har i skoleåret 2015/2016 besøgt skolen:

 

24. september

9. oktober

13. januar

2. marts

 

Jeg har besøgt alle børnegrupper flere gange ligesom jeg har overværet de fleste af skolens fag: Yngste gruppe: dansk, sprog, matematik, trivsel, idræt, billedkunst

Mellemste gruppe: matematik, musik, dansk, engelsk, historie, trivsel Ældste gruppe: Engelsk, dansk, matematik, biologi, samfundsfag, trivsel

Desuden har jeg med stor fornøjelse deltaget i morgensang.

Jeg har haft samtale med skolens leder Michael om værdigrundlag, undervisningens tilrettelæggelse, undervisningsmaterialer samt hvilke ønsker, skolen måtte have til fremtiden. Vi har ligeledes talt om tilsynsbesøget fra ministeriet.

Skolens lærere har jeg mødt dels i den mere uformelle snak på lærerværelset, og dels i samværet omkring undervisningssituationen, hvor jeg tillige har haft mulighed for at tale med en del børn.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:

Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter.

Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen.

Den enkelte undervisningslektion er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen og forventningerne til børnene.

Børnene har dygtige og engagerede lærere, som løfter børnene fra et stade til det det næste både fagligt, socialt og menneskeligt.

Det er kendetegnende, at lærerne arbejder kærligt og hensynsfuldt, men også rammeskabende med det enkelte barns trivsel og positive udvikling for øje. Dette arbejde bærer frugt for både det enkelte barn, men også for gruppen. På denne måde skabes der en frugtbar grobund for den faglige indlæring. Arbejdet med det sociale fag trivsel og den daglige check-ind er gode indikatorer for både det daglige arbejde, men også udviklingen af børnene og gruppen på længere sigt.

Undervisningen er præget af børnenes meget forskellige forudsætninger på både det faglige og det sociale felt. Undervisningen tilrettelægges på bedste vis af lærerne, så hver enkelt barns forudsætninger imødekommes, så undervisningen af barnet opleves som vedkommende og relevant. Jeg oplever børn, som gør sig gode anstrengelser for at gøre deres bedste og føler stolthed ved deres præstationer.

Det faglige standpunkt er i forhold til det enkelte barns forudsætninger svarende til, hvad der kan forventes og kræves i folkeskolen.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:

Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen. Skolen har i indeværende år tilpasset hjemmesiden, så der kan aflæses hvilke fag der føres til prøve i og hvilke mål, der arbejdes efter i fagene. Ligeså har man afleveret en beskrivelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af specialundervisning og undervisning af SPSU elever.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre: Der er en god og tryg stemning på skolen. Jeg bliver altid taget imod med smil og venlighed af børnene – det gør jeg for øvrigt også, når jeg møder dem hos den lokale Spar-købmand. Ingen tvivl om, at det kommer fra den respektfulde og omsorgsfulde tilgang lærerne har til børnene.

Overalt på friskolen hersker der en stemning af, at man som elev kan blive hørt og set. Anerkendelse er en væsentlig forudsætning for dannelsen af værdier, der giver sammenhængskraft i samfundet. Børnene bliver inddraget og oplever, de derved har indflydelse. I den almindelige samværsform på skolen agerer børnene i det fælles rum således, at de oplever sig som en betydelig del af et større fællesskab.

Undervisningssproget er dansk:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk. I engelsk og tysk var undervisningssproget naturligvis ikke alene dansk!

Yderligere kommentarer:

Jeg vil samlet set gerne udtrykke min store glæde ved at komme skolen. Der hersker en meget varm atmosfære på stedet. Elever og voksne på skolen er meget imødekommende og modtagende, og der er en god opmærksomhed på den enkelte. Jeg ser ofte børn komme til de voksne. Også når der er noget der kan være svært eller kan give anledning til indre uro eller utryghed. Så ser jeg voksne, som tager barnet alvorligt – spørger ind til barnet og giver gode og klare anvisninger og råd til barnet.

Ad 6)

Søren Dinesen gennemgik skolens årsregnskab. Det viser blandt andet et overskud på driften på ca. kr. 38.000.

Der er et væsentlig fald i skolens indtægter, da statstilskuddet er faldet væsentligt de senest år. På trods af dette formåede skolens at slutte året med et overskud, det skyldes blandt andet et fald i skolens udgifter til undervisning.

Ønsker man at gennemlæse skolens årsrapport er man velkommen til at henvende sig på kontoret, hvor man kan rekvirere end kopi.

Ad 7)

Der var to pladser i skolens bestyrelse der skulle besættes. Bent Jensen, den nuværende formand var på valg og ønskede genvalg.

Derudover meldte Gry Green Linell (mor til Karen i overbygningen og Niels på mellemtrinnet) og Dorianne Morgenstern (mor til Oskar i indskolingen) sig som kandidater til bestyrelsen. Der blev foretaget en skriftlig afstemning med følgende resultat.

Bent Jensen, 15 stemmer

Gry Green Linell, 13 stemmer

Dorianne Morgenstern, 6 stemmer

Ad 8)

Der skulle også vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Dorianne Morgenstern tilkendegav at hun gerne stillede op, derudover meldte Carsten Humlegaard-Dalskov sig også som kandidat. De blev valgt uden afstemning med Dorianne som 1. suppleant og Carsten som 2. suppleant.

Ad 9)

Bent Jensen præsenterede skolens støtteforening.

Han fortalte at alle er velkomne som medlemmer – forældre, bedsteforældre, tidligere forældre, ansatte osv.

Carsten Humlegaard-Dalskov foreslog at man forsøgte at hverve medlemmer ved sommerfesten, da der altid er mange tilstede. Derudover nævnte han et foreningssamarbejde med OK.

Ordstyren takkede for god ro og orden.