Valg af tilsynsførende

Da en ny tilsynsførende ikke kan vælges på en generalforsamling afholdes der et kort møde i forbindelse med generalforsamlingen, hvor bestyrelsen foreslår Hejin Andreasen som ny tilsynsførende. Hejin er tidligere leder på Revninge Friskole og han vil gerne være ny tilsynsførende på skolen. Hejin blev enstemmigt valgt.

Skolens tilsynsførende kan kun sidde for en 4-årig periode, og derfor fratræder Berit Svensson i år.

Referat af generalforsamling på Rynkeby Friskole, d. 29. april 2014

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsesformandens beretning og skolelederens beretning
 4. Gennemgang af skolens årsrapport v/Søren Dinesen
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter
 7. Evt.

Ad. 1) Bestyrelsen foreslår Bent Jensen – Han accepterer.

Der vælges to stemmetællere – Rasmus Grauenkjær og Annette Grauenkjær.

Der var 14 stemmeberettiget til stede.

Ingen med fuldmagt.

Ad. 2) Bestyrelsen foreslår Helle Jordhøj – Hun accepterer.

Ad. 3)

Årsberetning fra bestyrelses formanden.

For ca. 1 år siden blev en helt ny bestyrelse valgt, da der af forskellige personlige årsager ikke var nogen af de 2 der var valgt for 2 år der ønskede at fortsætte. Vi valgte derfor, lidt ukonventionelt at vælge 5 nye medlemmer hvoraf to var for 1 år og 3 for to år.

Vi startede alle 7 (2 suppleanter inkluderet) med masser af gå på mod og fulde af forventninger til det kommende års arbejde. Vi fik ret hurtigt sat os sammen med Britta og en lærer repræsentant for at finde nogle fælles mål for det kommende år.

Vores primære mål var, at få styr på økonomien så vi kunne skabe en hverdag som skolens ansatte og vores børn kunne trives med. Samtidig med ville vi gerne skabe noget positiv omtale omkring skolen, således at vi kunne få elevtallet op efter sommerferien, da en relativt stor gruppe sluttede med deres 9 klasses eksamen. I den forbindelse startede ’kampagnen’ glade hjerner lærer bedst og vi fik både lavet foldere (der blev omdelt af elever og personale), og mange tak for det, en bus reklame samt en ny hjemmeside. Lykkedes det så? Ja, det går stille og roligt den rigtige vej. Flere og flere henvender sig til skolen og har hørt om vores gode skole og vi får da også stille og roligt elever ind.

Vi satte også et mål omkring udgifterne til renter af skolens lån i Merkur bank, og her var strategien, at få et positivt resultat og derefter forhandle med banken. Takket være en stor indsats fra alle lykkedes det Helle og Michael, at få renten ned her først i det nye år, så også en stor tak for det.

Bestyrelsen har også sat et mål om, at få vores lille skole renoveret og specielt et nyt tag samt nyt gulv i gymnastik salen er højt på ønskesedlen. For at komme videre med evt. fonde har bestyrelsen oprette en støtteforening. Tanken er, at støtteforeningen skal udbredes til hele forældre gruppen og at støtteforeningen kan være en støtte og en arbejdsgruppe der kan tage sig af specialopgaver der ikke direkte vedrører den daglige drift. Kendskabet til støtteforeningen skal nok blive udbredt, vi har må dog måttet sande, at vi efteråret løb ind i så store udfordringer, at vi måtte sætte støtteforeningen lidt på standby.

Da skoleåret var kommet godt i gang efter sommerferien blev Britta sygemeldt. I første omgang regnede hun med hurtigt at være tilbage, og dette blev den ’gængse’ tilbagemelding. Det første stykke tid fungerede skolen normalt og alle ansatte så det som en kortvarig sygdom der blot skulle dækkes af. Virkeligheden skulle vise sig at blive noget anderledes. Desværre blev det til en meget lang og meget usikker periode uden klare meldinger, hverken fra Britta eller fra vores side. For det sidste vil jeg gerne undskylde over for de ansatte, I har klaret det virkelig flot, og vi ved godt at der blev trukket unødvendigt store veksler på jer. Vi er dybt taknemmelige for at i holdt jer oven vande. Summen af efteråret blev at to lærere valgte nye udfordringer, at samarbejdet med Britta måtte ophøre og at vi fik ansat Michael til at lede vores skønne skole.

Nu er vi kommet om på den anden side og vi har fået to nye stærke profiler ansat, vi har fået et godt sammenhold i blandt de ansatte, og bestyrelsen er begyndt at kunne arbejde fremadrettet igen, i stedet for at måtte nøjes med en uge af gangen.

Udskiftningen i lærergruppen skulle vise sig, desværre ikke at være helt slut, hvis den nogensinde bliver det, da Gudrun efter rigtig mange år på Rynkeby Friskole har valgt at finde nye udfordringer. Vi vil gerne takke Gudrun for alle de mange kræfter hun har lagt i skolen og i elevernes velbefindende og vi ønsker Gudrun alt muligt held og lykke for fremtiden.

Efter et år som dette er vi alle og jeg selv specielt, blevet meget klogere på hvad der driver en skole som vores og jeg tror på en lys fremtid for vores skole i en tid hvor skolesystemet er i opbrud og hvor mange børn vil kunne blive ladt i stikken, hvis ikke der findes dejlige oaser som vores skole, hvor alle børn er særlig dejlige børn der alle bidrager til at Rynkeby Friskole nok er en af landets bedste friskoler.  

Skolelederens beretning

Min beretning starter indledningsvis med en kort forklaring på, hvorfor jeg i dag står som skoleleder for Rynkeby friskole, og forsætter med en gennemgang af skoleåret. Jeg afslutter min beretning med nogle realistiske bud på, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi kommer i mål.

I slutningen af oktober 2013, blev jeg kontaktet af skolebestyrelsesformand Ann Laura, med henblik på hurtigst muligt at blive indsat som konstitueret skoleleder, idet daværende Skoleleder Britta Back var sygemeldt på ubestemt tid. En skole uden leder, er som et skib uden kaptajn og kurs, og da raskmeldingen trak i langdrag, blev jeg den 31/12/2013 tilbudt stillingen som skoleleder for Rynkeby Friskole.

En stilling og en ledelsesmæssig udfordring jeg takkede ja til, idet jeg siden min start på skolen, har haft mange tanker, ideer og visioner for skolens udvikling og fremtidige eksistens.

Min efterfølende beretning er bygget op omkring følgende overskrifter, som jeg vil belyse fra forskellige vinkler:

 • Dagligdagen på Rynkeby Friskole med indskoling, mellemtrin og overbygning
 • Temadage, julearrangement, arbejdslørdage, faguger, foredrag og musikarrangementer på skolen
 • Skolens personale
 • Rynkeby Friskoles værdigrundlag, mission og hovedopgaver
 • Skolens nøgletal samt andre vigtige forhold i forbindelse med skolens økonomi og daglige drift 
 • Skolens aktiviteter i skoleåret med specielt en redegørelse for inklusionstilskud / SU midler samt forventninger til fremtiden for området.
 • Kort sammenfatning

Dagligdagen på Rynkeby Friskole med indskoling, mellemtrin og overbygning

Indskolingen

Generelt er der ikke to dage på Rynkeby Friskole der ligner hinanden og specielt ikke i dette skoleår. Hvis vi starter i indskolingen, så har de fået to nye lærere, nye skemaer, nye pladser og klasselokalet er blevet vendt 180 grader. Selve fagligheden i undervisningen er højnet og går man forbi og ligger øret til døren, høres der indimellem klassisk musik som en del af undervisningen, således indlæringen og elevernes sanser stimuleres.

Der er kommet nye elever til indskolingen og to elever er fraflyttet. Generelt har indskolingen været igennem en brydningsfase og meget foranderlig tid - en ustabilitet som resten af skolen har mærket til. Det kræver meget af børn at miste deres stamlærere midt på året, men de har alle overlevet med få knubs og har nu fundet tilliden til deres nye lærere og er inde i en positiv og fremadrettet udvikling, både fagligt, socialt og personligt.

Mellemtrin

Skolens mellemtrin har inden for forholdsvis kort tid fået tilgang af hele 5 nye elever, som alle har været med til at præge klassen, i en endnu mere positiv retning. Klassens faste lærere er altid parate og god for at formidle en spændende historie og går man forbi døren, imens den står på klem, kan man nogle gange skimte en klasses fokuserede ansigter, som lytter intenst til en fortælling eller beretning, som Claus med stor indlevelse deler ud af.

Ud over historiefortælling arbejder klassen dagligt med fælles læsning, journalistik, fremlægninger for hele klassen, logikken i matematikken og sidst men ikke mindst sprogtræning og udvikling af sociale færdigheder.  

Mellemtrinet går en udfordrende tid i møde, da en af deres faste holdepunkter og lærer på skolen igennem mange år Gudrun Heltoft, har valgt at stoppe og prøve nye græsgange. Derfor vil der i kommende tid være behov for ekstra støtte til mellemtrinet, nogen skal trøstes andre skal have afløb for deres bekymringer, men fælles for alle, skal de lærer - at som alt andet her i livet, er der ingen, der er uundværlig, og modgang og udfordringer i livet fordrer nye og anderledes muligheder.

Overbygningen

Skolens overbygning tæller pt. 15 sprællevende pubertetselever, som hver især har stor lyst til at prøve deres læreres tolerance og tålmodighed af. Heldigvis har begge lærere god erfaring med gruppen og der høres dagligt gode og saglige diskussioner og debatter fra 1. sal på skolen.

Ligeledes har hovedparten af eleverne været i brobygningsforløb på forskellige ungdomsuddannelser, hvor de er blevet inspireret og fået fornemmelsen af, hvor de evt. måtte hører hjemme. Tilbagemeldingen fra eleverne var generel positiv, dog er tilbuddene mange hvilket gør udvælgelsen svær. 

Inden længe omdannes 1. sal til eksamens forberedelse og man vil kunne fornemme nervøsiteten og forventningen til egen formåen, jo tættere vi kommer på de skriftlige og mundtlige prøver. Der har været mange før dem og de er alle kommet igennem på en god måde, så mon ikke det også gælder dette års elever.

PR / Markedsføring af Rynkeby Friskole

Rynkeby Friskole er så småt ved at blive kendt i hele kommunen og denne positive branding skal der forsat arbejdes med. I indeværende skoleår, har vi fået finpudset skolens website, haft en kørende reklame på bagsiden af en af fynbusserne, som mange af børnene kører med hver dag til skole. Derudover har vi haft forskellige artikler i både Fyens Stiftstidende og den lokale ugeavis, som har skaffet en del nye elever og forældre til skolen.

Som et ekstra PR- og markedsføringstiltag, er jeg som skolens leder blevet tilbudt at blive klummeskribent i den lokale avis, hvor fokus vil være gode historier fra en travl skolehverdag og relevante temaer, som i fremtiden vil komme skolen til gavn i form af et bedre renommé og forstærket synlighed. Dette vil på sigt betyde tiltrækningen af flere elever, en forbedret og stabil økonomi, fastholdelse af en kompetent lærerstab og give eleverne flere kammerater og øge dynamikken i klasseværelset.

Temadage, julearrangement, arbejdslørdage, faguger, foredrag og musikarrangementer mm. på skolen

I løbet af et helt skoleår har vi mange forskellige arrangementer, hvor vi samles på kryds og tværs, både med de andre trin på skolen eller sammen med jer forældre.

Dette skoleår startede med en fælles lejrskoletur til Enebærodde, hvor hele skolen og alle lærere var med. Der blev leget, hygget, fisket og badet for de modige og alle havde en fantastisk tur.

Så blev det efterår og mørket kom. Med mørket kom julen og traditionen tro havde vi juleafslutning i Rynkeby Kirke. Det var ikke helt som det plejede at være, idet kirkens præst Jørgen Frey havde sygemeldt sig, men i ellevte time lykkedes det os at få skaffet en anden præst. Vi blev alle velsignet og kunne i ro og mag, gå til juleferien med ro i sindet.

I februar fik vi nye skemaer, hvor vi håndplukkede, hvad vi syntes var det bedste fra den nye skolereform og sammensatte nogle mere sammenhængende skoleskemaer. På skemaerne kan man nu se timer til en lærerbemandet lektiecafe, som er kommet rigtig godt fra start, og som selvfølgelig forsætter næste skoleår.

Efter julen kom der et langt arbejdsstræk til marts måned, hvor vi havde besøg af en tidligere elev (Oliver), som sammen med en musikgruppe fra Humble Musikefterskole, var på deres årlige turné Fyn rundt. Der blev sunget, danset og efterfølgende samlet autografer ind fra alle rockstjernerne.

Marts måned bød også på en meget produktiv arbejdslørdag, hvor der var mødt mange op til den årlige forårsrengøring og lettere renovering af skolen.

I slutningen af april måned havde vi besøg af foredragsholder Tacha Elung, som på sin helt egen direkte og underholdende måde, belyste begrebet inklusion fra mange vinkler. En lærerig aften for alle fremmødte.

Maj og juni måned er de første rigtige måneder, hvor vi alle mærker at sommeren er på vej. Traditionen tro er det månederne hvor de store forbereder sig til eksamen og slutter det hele med deres mundtlige prøver og sidste skoledag, før de skal videre i livet.

Indskolingen og mellemtrinet forsætter som de altid har gjort med deres almindelige skemaer og dagligdag.

Maj og juni måneder er også måneder, hvor vi sender børnene på lejrskoletur i ind og udland. Indskoling tager i år ud til en spejderhytte på Hindsholm, mellemtrinnet tager til Bornholm og overbygningen skal til Berlin og prøve deres skoletyske verber af.

De sidste to uger inden sommerferien, er afsat til kultur og drama uger, hvor vores skole bliver omdannet til en lille myreture af arbejdsomme elever og lærere, som vil arbejde ihærdigt på, at få en anderledes teater skoleafslutning stablet på benene, som helt sikkert ikke før er set på Rynkeby Friskole.

Et succesfulgt skoleår er også betinget af støtten og opbakningen fra forældrene bagved børnene. Denne støtte oplever alle vi ansatte på Rynkeby er til stede i jeres deltagelse, tilstedeværelse og positive syn på den måde vi driver skolen på. I er hovedkræfterne bag ved jeres børns opdragelse og skolen er medansvarlig for jeres børns dannelse og hovedansvarlig for deres undervisning.

Når vi sammen vil hvert barns bedste, uanset om det er fagligt, socialt eller personligt, når vi langt og netop dette skaber det gode, ærlige og fremadrettet skolehjemsamarbejde.

Min dør står altid åben, og jeg er lytter gerne, eller giver svar på spørgsmål eller andet der presser sig på ift. jeres børns skolegang på Rynkeby Friskole.

Skolens personale

På personalesiden har vi haft en del udskiftning på nogle vigtige pladser. To indskolingslærer, Tine og Anders, forlod os sidste jul og efterlod nogle børn med et stort tomrum. Vi fik dog hurtigt fundet to nye faglige og kompetente afløsere Annette og Christian, som på utrolig kort tid, har formået at få indskoling tilbage på rette kurs.

Kort tid efter besluttede en af skolens garvede kæmper Gudrun og en institution i sig selv, at stoppe på Rynkeby Friskole. Efter mange års tro tjeneste, mente hun at have aftjent sin værnepligt som lærer og ville prøve kræfter med noget helt andet. Vi som skole medgiver hende vores allerstørste respekt for de år hun har givet skolen, og håber hun finder hvad hun søger.

Vores SFO hvor Martin styrer tropperne forsætter dagligt med at skabe gode, hyggelige og trygge rammer, for de børn som bruger tilbuddet. SFO tilbuddet indeholder en palet af forskelligartet tilbud lige fra bagning af hjemmelavet franskbrød, leg i gymnastiksalen, gode snakke om livet, div. Boldspil og fordybelse i Ipad’ens mysterier – ofte krydret med Jazz toner. 

Vores pedel Jan, som nok er skolens største ordensmenneske, arbejder hver dag og mange weekender, støt og roligt på, at vedligeholde skolen, så vi andre kan udfører vores arbejde.

Skolens sekretær Helle er lidt af en vidensbank og har man spørgsmål eller andet man ikke lige kan få styr på, er hun den som man kan rådfører sig med og helt sikkert kan få et brugbart svar af.

Resten af personalet består af tre yderst arbejdsomme og kompetente lærere Cathrine, Rasmus og Claus, som hver dag formår at skabe den gnist, hvor underet opstår og læringen finder sted.

Til hele personalet, vil jeg gerne sige tak for jeres daglige ihærdighed og det engagement i hver dag møder frem med. Jeg ser frem til mange gode pædagogiske og lærerrige sværdslag og debatter med jer og ved, at der ikke findes to lærer på vores skole som er ens og netop dette giver et fantastisk godt udgangspunkt for at skabe et fremadrettet og sammentømret lærerteam.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er den øverste instans på skolen og i samarbejde med skolens leder og resten af personalegruppen, er det deres opgave at skabe skolens fremtid.

Jeg har som skoleleder været med til adskillige bestyrelsesmøder og alle bærer præg af troen og viljen til at ville skabe den bedste friskole i Danmark.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet indtil videre og jeg ser frem til det fortsatte arbejde.

Rynkeby Friskoles værdigrundlag, mission og hovedopgaver

Rynkeby Friskoles værdigrundlag er bygget op på 6 grundlægende værdier, som alle ansatte på skolen efterlever hver dag. Disse værdier er: Respekt, Ansvarlighed, Fordybelse, Begejstring, Dannelse og Kommunikation. Skolens elever bliver hver dag i undervisningen, frikvarterende eller på ture ud af huset præsenteret eller konfronteret over for disse værdier og de holdninger der ligger bagved og måder hvorpå de efterleves.

Rynkeby Friskoles mission er, at alle elever på skolen gennemgår en både faglig, social, kreativ og personlig udvikling, således at når de forlader skolen, er i besiddelse af den nødvendige basis viden og nødvendige kompetencer, der kræves for at komme videre i livet.

Rynkeby Friskoles hovedopgave er at skabe en skolehverdag, hvor hver elev på skolen, får en professionel og velplanlagt undervisning, som tilgodeser hver enkelt elevs faglige, sociale og personlige formåen og udvikling.

Skolens nøgletal samt andre vigtige forhold i forbindelse med skolens økonomi og daglige drift 

Skolens resultatopgørelse fra 2013 udviser et overskud på 135.000 t.kr. Sidste års resultat fra 2012, udviste et underskud på 170.000 t.kr. Set i lyset af overstående, må årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Der var pr. 5. september 2013 i alt 41 elever indskrevet på Rynkeby Friskole. Ca. 50% af disse modtager specialundervisningstilskud (SU – midler) fra Ministeriet for børn og Undervisning.

Manglende skolepengebetaling har de forgangne år været et stort problem for Rynkeby Friskole. Derfor har det været nødvendigt med en fremadrettet vedtægtsændring og stramning for området, så eksisterende og kommende forældre til skolen, betaler deres skolepenge til tiden. Handleplanen som blev igangsat sidste skoleår vedr. overdragelse til inkasso efter 3 rykkere, hvor rykker 2 og 3 sendes anbefalet, praktiseres stadigvæk på skolen

Forældre og familier der har forladt skolen med restance til skolen, kan efter aftale få delvis udsættelse af skolepenge, hvis de indgår og overholder en skriftlig aftale med skolen.

Forbruget af varme, el og vand har været acceptabelt og tilfredsstillende, specielt skolens vandforbrug har været noget mindre end sidste år, sikkert grundet det lave elevtal.

Vedr. Rynkebys Friskoles samarbejde med Mercur Bank, har skolen fået udarbejdet en ny låneaftale, hvor den eksisterende årlige rentesats på 9,36 %, blev med virkning fra den 01/03/2014 nedsat til 4,51 %. Dette har givet skolen en besparelse på ca. 8.500 kr. om måneden i renteudgifter. Der arbejdes på til næste år, at forlænge løbetiden til en mindre ydelse for at frigive yderligere midler som kan komme skolen, ansatte og eleverne tilgode.

Fremadrettet har Rynkeby Friskole lavet en effektivitetsmåling som over en treårig periode, skal sikre at vi kommer tættere på målet.

 1. Alle afgangselever, der forlader Rynkeby Friskole efter 9. klasse, skal have udarbejdet en plan for sit videre uddannelsesforløb. Denne plan udarbejdes i samarbejde med UU-vejlederen og skal være færdig senest 1. marts hvert år.  (Hvert år måles antallet af afgangselever, der kommer videre i det planlagte forløb, hvor 75% er tilfredsstillende)
 2. Elevernes trivsel vurderes hvert tredje år i september. Vi bruger ”Dansk Center for Undervisningsmiljøs undervisningsmiljøvurderings-værktøj, Termometret. (Se skolens hjemmeside, hvor tiltagene i forhold til UVM-opgørelsen beskrives med indsatsområder).
 3. Ethvert større undervisningsforløb på alle klassetrin afsluttes med en evaluering, hvor lærere og elever sammen vurderer det faglige udbytte, arbejdsindsats, opstart, m.m.
 4. I løbet af de næste 3 skoleår, er hensigten at Rynkeby Friskole mere konstant ligger på et elevtal omkring 60 – 75 elever.
 5. Når et barn bliver meldt ud af Rynkeby Friskole forsøges i hvert enkelt tilfælde en dialog, hvor begrundelsen bliver klarlagt. Disse begrundelser føres ind i et statistisk ark.
 6. Før et barn bliver indmeldt på Rynkeby Friskole, bliver der aftalt et 3 ugers prøveforløb med samtaler undervejs, for at skabe de bedste betingelser for barnet og samtidig at få afstemt fælles forventninger til hinanden.
 7. Andelen af elever, der ansøges om SU-midler fra UVM, skal nedsættes årligt de kommende 3 år, så skolen har et maksimum på 35% ”SU-elever” på skolen i skoleåret 2015/16.
 8. Det forsøges så vidt det er muligt, at hver undervisningstime er bemandet med to undervisere.
 9. På Rynkeby Friskole er der et udvidet forældresamarbejde, som årligt udmøntes i:
 • 2 faste forældre-samtaler omkring det enkelte barn. Lærerne vurderer om barnet skal med til samtalen eller ej.
 • 2 faste forældremøder omkring klassen.
 • Møder og samtaler med hver enkelt forælder efter behov.
 • 4 arbejdslørdage.
 • 1 – 2 foredrag om relevante emner i forhold til barn/forældre-rollen.
 1. For at imødekomme kravene fra den nye skolereform, vil Rynkeby Friskole fra 2014 etablere sprogundervisning fra indskolingen, motions og læsebånd samt en lærerbemandet lektiecafe efter skoletid på 3 af ugens dage.

Skolens aktiviteter i skoleåret med redegørelse for inklusionstilskud / SU midler samt forventninger til fremtiden

Fra skoleåret 2013/14 har regeringen ændret sps-tilskuddet til et inklusionstilskud, som består af 3 elementer: Et skoletilskud på 70.000 kr. årligt, et elevtilskud på 0 kr. pr. elev i 13/14 og 300 kr. pr. elev i 14/15, samt et særligt overgangstilskud, hvor skolerne får 75% af gennemsnittet de sidste 3 år i 13/14 og 50% i skoleåret 14/15.

Rynkeby Friskole har i gennemsnit de sidste 3 år modtaget 870 t.kr. Dette betyder, at skolen i 13/14 modtager 70 t.kr. + 653 t.kr. + sps-midler til elever med et støttebehov på mere end 12 ugentlige undervisningslektioner.  I 14/15 modtager vi 70 t.kr. + 435 t.kr. + 300 pr. elev + sps-midler til elever med det udvidede støttebehov.

De 653 t.kr. i 13/14 samt de 435 t.kr. i 14/15 er ikke bundet op på, at skolen skal redegøre for anvendelsen midlerne og skolen kan fremadrettet vælge at bruge nogle af pengene til investeringer i f.eks. læringsmidler, pædagogiske værktøjer og redskaber mm, hvor det tidligere var et krav at bruge sps-midlerne kun på lærertimer.

I skoleåret 15/16 vil vi ikke få sps-midler til elever med et støttebehov under 12 ugentlige lektioner.

Dette medfører i den nye inklusionslov, at Rynkeby Friskole på sigt ikke vil få mulighed for at inkludere så mange elever som er lettere støttekrævende. Det er derfor vigtigt, at vi som skole fremadrettet er tydelige på beskrivelsen af vores kommende elev målgruppe.

Rynkeby Friskole kan og skal stadig optage skrøbelige og sensitive børn, som kan drage god nytte af vores hjemlige, hyggelige og tryghedsskabende rammer. Men vi får i fremtiden ikke tildelt ekstra ressourcer og midler til at inkludere børn, som har en udpræget manglende social forståelse.

Det er altid svært at spå om fremtiden, men det er sikkert at den nye skolereform, vil medfører en meget travl arbejdsdag på mange folkeskoler og nogle forældre med både ganske almindelige og sensitive børn vil foretrække, at deres børn får et andet skoletilbud. Her vil Rynkeby Friskole være et godt bud på at rumme netop disse børn og da vi på Rynkeby Friskole har gennemført inklusion i mange år, hvor det har været en naturlig del og måden at drive skole på og noget vi som skole skal være meget stolte af. Derfor er det vigtigt, at vi i fremtiden bibeholder den ånd, rummelighed og ikke mindst menneske- og dannelsessyn, der ligger bag ved denne tanke og dets værdisæt.

Sammenfatning

Rynkeby Friskole er ligesom mange andre skoler inde i en brydningstid, hvor der fra alle sider stilles krav og mange forventninger til skolens eksistensberettigelse, dets personale, ledelse, faglighed og generelle udvikling. Vi skal som skole hele tiden være på forkant med udviklingen og helst et skridt foran, for at få elevtilstrømningen og fremadrettet sikre skolens stabilitet.

Det som er det allervigtigste, og den eneste måde vi forsat kan og skal drive skolen på, er ved at vi skaber god og gedigen undervisning, hvor både elever og forældre føler sig hørt, forstået og accepteret og hvor vi kendetegnes ved sammenhold, nytænkning og fælles opbakning. Med det, er jeg sikker på at vi i kommunen, nok skal blive kendt som den gule skole ude på landet, med de glade og frie børn.

Ad. 4) Gennemgang af skolens årsrapport ved Søren Dinesen.

Søren gennemgik de væsentligste tal fra skolens årsrapport, som viser et overskud på kr. 135.000. Han gennemgik skolens indtægter og udgifter, og fortalte at bl.a. årets lockout havde indflydelse på de reducerede lærerlønsomkostninger.

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger. Årsrapporten er tilgængelig på skolens kontor for interesserede.

Ad. 5) Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Ann Hansen – ønskede at genopstille

Søren Dinesen – ønskede at genopstille

Bent Jensen – ønskede at stille op.

De stemmeberettiget stemte hver især på 2 personer.

Valgt til bestyrelsen:

Søren Dinesen

Bent Jensen

Ad. 6) Der skulle vælges to suppleanter for 1 år.

Følgende blev valgt ved fredsvalg:

Ann Hansen, 1. suppleant

Marianne Petersen, 2. suppleant

Ad. 7) Ingen kommentarer eller bemærkninger.