Referat af generalforsamling på Rynkeby Friskole tirsdag d. 30/4 2013

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Skolelederens beretning.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 6. Vedtægtsændringer. (Forslag fra Bestyrelsen)
 7. Beretning fra tilsynsførende v/Berit Svensson
 8. Valg af 3 bestyrelses medlemmer for 2 år. På valg er

Ann L Hansen, som modtager genvalg.

Morten Søgaard, som er udtrådt af bestyrelsen.

Signe M Jørgensen, som ikke ønsker genvalg.

 1. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Bettina Knudsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, Mette Valentin er udtrådt af bestyrelsen.
 2. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 3. Evt.

 

Ad. 1) Bestyrelsen foreslår Gudrun Heltoft - valgt

Ad. 2) Bestyrelen foreslår Helle - valgt

Stemmetællere: Anders Hansen + Cathrine Blichfeldt-Lauridsen

Ad. 3) Bestyrelsens beretning v/Bettina

Bettina berettede kort om det forgangne år. Et år med ny leder og en skole der skal udvikle sig.

Derefter takkede Bettina af. Hun træder ud af bestyrelsen efter mange år som engageret forældre på skolen.

Godkendt!

Ad. 4) Skoleleders beretning

November 2012 startede jeg på Rynkeby Friskole.  Det er jeg rigtig glad for J

Rynkeby Friskole er hurtigt kommet ind under huden af mig.

Denne beretning er lidt alternativ. Jeg har kun været med i to måneder af regnskabsåret 2012 og derfor vil jeg i høj grad lægge vægt på de aktiviteter vi har gennemført i vinteren og det tidlige forår 2013 – lige som jeg vi uddybe de tanker og ideer der er for udviklingen af skolen både pædagogisk og økonomisk – den sunde økonomi er jo hele grundlaget for at vi på sigt kan beholde vores skole som vi alle holder så meget af.

På vores lille skole kommer glade, nysgerrige børn hver morgen i skole med brede smil og uddeler store kram til alle os ansatte. Her er heldige og dygtige lærere, som kan jonglere såvel på den faglige arena som på den sociale. Ja – ikke kun lærerne, men hele personalegruppen lægger et stort engagement og brænder for vores lille skønne friskole. Her er engagerede forældre, som insisterer på, at ville gøre det bedste for deres barn, og som derfor har valgt den bedste skole.

Dagligdagen:

Der er mange gode traditioner gennem et skoleår på RF, hvor elever, lærere og forældre mødes til forskellige projekter, emneuger, arrangementer, forældremøder, lejrskoler m.m. Og den vigtigste berøringsflade forældre-lærer imellem er hverdagssamtalerne, hvor vi ringer sammen og snakker om, hvordan det går med børnene, og hvor vi sammen løser de udfordringer, der måtte være undervejs.

I november 2012 hoppede jeg direkte ind i skolens årlige teaterstykke, som i år hed ”Rynkeby Rocker”. Det var en dejlig oplevelse, hvor kreative børn og voksne arbejdede fremad mod den afsluttende forestilling i byens forsamlingshus.

Tak til alle de forældre, som havde bagt flotte kager. Det var et overdådigt kage-bord.

Vi tror på, at det er vigtigt at man som forældre føler sig som en del af fællesskabet på skolen. Derfor holder vi fast i arbejdslørdagene fremover. Jeg har oplevet en enkelt arbejdslørdag, hvor der deltog omkring 25 forældre, der alle knoklede med at male, mure, rense, spartle, luge, beskære, opsætte og installere. Der var en hyggelig, intens og god stemning hele den dag – og vi nåede meget, som jeg dagligt er glad for, at vi i fællesskab fik gjort. Der har været langt mindre tilslutning til rengøringsdagene, så vi snakker om at lægge rengøringen ind under arbejdslørdagene i næste skoleår.

Vi havde også fornøjelsen af at se jer d. 22. december, til et hyggeligt julearrangement, hvor mange var med ovre og besøge Jørgen i Rynkeby kirke.

Indskolingens forældre har været gode til at mødes til små arrangementer – og det tror jeg er vigtigt at holde fast i, hvis man som forælder skal blive ved med at føle sig som en del af fællesskabet.

Efter jul lavede vi om på skemaerne, så hver gruppe havde 2 primær-lærere tilknyttet. Det har skabt meget mere ro i indskolingen og overbygningen. Men mellemtrinet har været ramt, da Gudrun har været syg gennem en længere periode, og vi desværre ikke har kunnet finde en god vikar til at erstatte Gudruns rummelige tilgang til børnene. Nu er Gudrun heldigvis tilbage – og det er vi alle meget glade for.

Vi har haft et par emneuger om sundhed, bevægelse, venskab og seksualitet. Det er altid lærerigt at stille skarpt på et emne, og have tid til at undersøge i dybden, så emneugerne holder vi fast i. Der kommer endnu en emneuge i dette skoleår, hvor vi sætter fokus på natur/teknik.

I slutningen af februar tog hele overbygningen en tur til Østrig for at stå på ski. Alle kom glade og energifulde hjem efter strabadserne i sneen.

Indskolingen skulle ha´ været på lejrskole i uge 17, men den blev desværre bremset af lockouten. Så i dette skoleår har indskolingen og mellemtrinet stadig deres lejrtur til gode.

Da gruppe-lejrskolerne i år er kommet til at ligge så sent, har vi valgt at udskyde den fælles lejrskole til starten af kommende skoleår og laver i stedet en fælles overnatning på skolen for alle børn og lærere.

D. 29. maj er der et foredrag om sensitive børn, hvor jeg håber, mange forældre vil møde op. Til foredraget inviterer vi også folk udefra, så vi håber, der kommer rigtig mange til vores lille skole.

Den sidste måneds tid har været præget af KL´s lockout af de fleste lærere på skolen. Det personale, der var tilbage, har haft travlt med dagligdagen sammen med de mange børn, der mødte op på skolen. De 4 uger har været fuld af bål og snobrød, madlavning, skattejagter, ture ud af huset og undervisning, så meget, det har kunnet lade sig gøre.

PR/Markedsføring

Vi har en god skole, men der er for få der kender os, og som ved hvad vi står for. Derfor har bestyrelsen og den daglige ledelse besluttet, at vi skal have fokus på at synliggøre os til flere. Konkret har vi sat gang i fire aktiviteter:

 1. Vi har fået en ny hjemmeside, som gik online for 3½ uge siden. Vi kan se, at der har været flere hundrede inde og kigge rundt på siderne, så synligheden er absolut blevet øget gennem hjemmesiden. Til de som er på FB, så gå lige ind under Rynkeby Friskole og tryk på ”Synes godt om”. Vi skal alle i fælles flok arbejde med at synliggøre vores skole.
 2. Vi har udarbejdet en ny inspirationsfolder der beskriver vores skole på en fin måde til potentielle elever og deres forældre. Den er delt ud i Kerteminde og Munkebo. Vi mangler stadig at uddele den i Langeskov og alle småbyerne omkring.
 3. Vi har lavet en aftale om at lave en reklame på bagsiden af en af de busser, børnene kører med, når de skal i skole.
 4. Desuden arbejder vi på at lægge nogle henvisninger på FB, som skal føre folk ind på vores hjemmeside.

 

Rynkeby Friskole har efter sigende været konstant under forandring. Det er den stadig.

I de kommende år vil den nye inklusions-lov komme til at få store økonomiske konsekvenser for skolen.

Rynkeby Friskole har gennem mange år været en af de absolut mest inkluderende skoler i hele DK. Det ligger der et helt fantastiske menneskesyn gemt bag, og det har udviklet kulturen og den pædagogiske og faglige praksis i en retning, vi alle kan være meget stolte af. Der bliver arbejdet med forskellige læringsstile, som tager udgangspunkt i, at vi alle tilegner os ny viden på forskellige måder. Nogle lærer bedst, hvis der er absolut ro omkring dem, andre kan bedre få gang i hjerneaktiviteten, hvis de må sidde med musik i ørerne. Atter andre lærer bedst visuelt – dvs at lærerne skal underbygge den nye læring med tegninger eller billeder. Igen er der nogle, der bedst kan lære nyt, hvis de samtidig får lov til at røre eller have noget i hænderne.

Vi kan ikke undervise børnene på Rynkeby Friskole ens. Det ville dræbe deres nysgerrighed og deres lyst til at lære. Begge dele er 2 skrøbelige egenskaber, som vi skal værne om og beskytte hele vejen gennem børnenes barndom, så de stadig er intakte når de rammer voksenlivet. Og vi beskytter bedst nysgerrigheden og lysten til at lære ved at bruge undervisningsmetoder, der øger børnenes lyst at undersøge og blive begejstrede. Hjernen har godt af at beskæftige sig med noget man brænder for. Så forskellige læringsstile og en åben og lyttende indgangsvinkel kan skabe et forrygende og udviklende undervisningsmiljø.

Men tilbage til Undervisningsministeriets nye inklusions-lov:

Fra skoleåret 2013/14 har regeringen ændret sps-tilskudet til et inklusionstilskud, som består af 3 elementer: Et skoletilskud på 70.000 årligt, et elevtilskud på 0 kr. pr. elev i 13/14 og 300 pr. elev i 14/15, samt et særligt overgangstilskud, hvor skolerne får 75% af gennemsnittet de sidste 3 år i 13/14 og 50% i skoleåret 14/15.

Rynkeby Friskole har i gennemsnit de sidste 3 år modtaget 870 t.kr. Dette betyder, at skolen i 13/14 modtager 70 t.kr. + 653 t.kr. + sps-midler til elever med et støttebehov på mere end 12 ugentlige undervisningslektioner.  I 14/15 modtager vi 70 t.kr. + 435 t.kr. + 300 pr. elev + sps-midler til elever med det udvidede støttebehov.

De 653 t.kr. i 13/14 samt de 435 t.kr. i 14/15 er ikke bundet op på, at skolen kan redegøre for anvendelsen heraf. Vi kan derfor fremadrettet også vælge at bruge nogle af pengene til investeringer i f.eks. læringsmidler, hvor det tidligere har været et krav at bruge sps-midlerne kun på lærertimer.

I skoleåret 15/16 vil vi ikke få sps-midler til elever med et støttebehov under 12 ugentlige lektioner. Og dem er der ikke ret mange af på Rynkeby Friskole.

Paradoksalt nok medfører den nye inklusionslov, at Rynkeby Friskole på sigt ikke vil få mulighed for at inkludere så mange elever som er lettere støttekrævende. Det er derfor vigtigt, at vi ret tydeligt får beskrevet vores kommende målgruppe:

Vi vil stadig optage skrøbelige børn, som kan drage god nytte af vore hjemlige og hyggelige rammer. Men vi får i fremtiden ikke ressourcer til at inkludere børn, som har en udpræget manglende social forståelse, og som derved kommer til at være meget ødelæggende for fælleskabet. Og vi hverken kan eller vil have elever på Rynkeby Friskole, der er truende eller udad-reagerende.

Det er dog min oplevelse, at mange børn, som i store kravstillende rammer reagerer aggressivt, kan falde til ro, når de kommer i mindre rammer, hvor de møder rolige, lyttende og anerkendende voksne.

SÅ … Vi skal tænke os godt om. Vi skal være tydelige, når vi får nye elever til Friskolen – tydelige i vores krav til såvel eleven som til forældrene.

For det at være forældre på en Friskole kræver at man er engageret i sit barns skolegang på en måde, der går videre end til blot at ville det bedste for sit eget barn.

Det menneskesyn, der ligger bag den inkluderende tankegang er, at vi alle er født ligeværdige, trods forskellige evner og egenskaber. Der er ingen, der er mere værdifulde end andre.

Det mangfoldige livssyn er en værdi i sig selv. Vi vokser I den grad som mennesker, hvis vi lærer at holde af det faktum, at vi alle er forskellige.

Så mangfoldigheden på Rynkeby Friskole og den tankegang, der ligger bag, skal vi holde fast i. Såvel i skolens dagligdag, men også i stuerne derhjemme. Vi er alle med til at udvikle hinanden, og gennem åben dialog og med viljen til at forstå hinanden, kommer vi langt.

Manglende skolepengebetalinger er desværre for stort et problem på Rynkeby Friskole. Derfor er der lavet en handleplan fremadrettet, hvor vi overdrager sagerne til inkasso efter 3 rykkere, hvor rykker 2+3 sendes anbefalet. Dette gælder for forældre, der har forladt skolen. Familier, der fortsat har deres barn på skolen, kan stadig få delvis udsættelse af skolepengene efter at have indgået en skriftlig aftale med skolen.

Rynkeby Friskole er en skole med nerve og med hjertevarme mennesker – men vi er også en forretning, der er afhængige af, at der kommer penge ind, som kan bruges på bedre undervisningsmaterialer, IT-udstyr, kompetenceudvikling osv.

Det er os alle, der bærer skolen i vore hænder. Personalet, forældrene og eleverne. Vi er alle ansvarlige for, at vores skole vedbliver med at være et trygt og godt sted at være. Det gør vi gennem god dialog, engagement og gedigent arbejde. Vi skal alle være med til at føre RF ind i nogle år, hvor der ikke er så mange elever, der forlader skolen, hvor der er flere, der kommer til, og hvor andelen af specialelever mindskes og mødet med børnene stadig bliver i øjenhøjde.

Personalet:

På personalesiden kan man ikke stille et bedre team, end vi er lige nu på skolen. Der er en fantastisk dygtig lærergruppe, hvor alle brænder for, at Rynkeby Friskole skal vedblive med at være et godt sted for børn at udvikle sig såvel personligt, fagligt og socialt.

Vores lille SFO, hvor Martin har været omdrejningspunktet i mange år, fortsætter med den stille, anerkendende, trygge stil, som altid har været kendetegnende for SFO-en på Rynkeby Friskole.

Jan, som er skolens pedel, lægger et stort stykke arbejde i at få skolen til at fremstå ordentlig og pæn. Jan ses ofte på skolen i weekenderne eller i ferien, hvor han futter rundt på plæneklipperen eller gør rent på skolen sammen med sin familie.

Til sidst har vi kloge Helle på kontoret, som holder styr på regnskab, buskort, forsikringer, boner m.m. Helle er faktisk krumtappen i vores lille skole.

Tak til hele personalet for det forrygende arbejde I lægger på skolen.

Derfor har det også været en svær beslutning, bestyrelsen og ledelsen har måttet træffe, da vi desværre af økonomiske grunde har været nødt til at opsige nogle dygtige medarbejdere. Der går 10 elever ud af 9. klasse til sommer. Desuden er der yderligere 4 elever, der skal starte på en anden skole efter sommerferien.

Hvis der ikke tilsvarende kommer 10 – 20 elever ind, må vi desværre sige farvel til Irina, Michael og Claus. Jeg vil gerne understrege, at vi på ingen måde har været utilfredse med deres arbejde. Opsigelsen er ene og alene økonomisk begrundet.

Så kære forældre: Gå ud i verden og fortæl om vores dejlige skole, træk nogle interesserede til, så vi kan beholde Michael, Claus og Irina J

Bo var ligeledes opsagt. Han har fundet andet arbejde i et fodboldprojekt i Gentofte.

Bestyrelsen:

Jeg har været med til nogle gode bestyrelsesmøder, hvor engagementet og troen på Rynkeby Friskole er i top. Signe, Marc og Bettina forlader os efter denne generalforsamling, da ingen af dem efter sommerferien har børn på skolen længere.

Igennem mange år har Bettina været bestyrelsesformand på RF. Jeg ved, at hun har lagt sit hjerteblod i skolen. Bettina har betydet meget for fællesskabsfølelsen og hun har ofte forkælet lærere og elever med gryderetter og andre delikatesser. Bettina stopper som bestyrelsesformand i år. Jeg håber, hun har banet vejen for et andet engageret menneske, som har lyst til at være med til at udvikle Rynkeby Friskole ind i den ny tid. Tak til Bettina for det store arbejde. Og tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det store engagement I har lagt på skolen.

Britta Back

Godkendt!

Ad. 5) Bettina fremlægger skolens regnskab for 2012.

Hun gennemgår hoved og nøgletallene og forklarer at skolens underskud i 2012 til dels skyldes en periodiseringsfejl i forbindelse med årsregnskabet 2011.

Regnskabet er tilgængeligt på skolens kontor og udleveres gerne til interesserede.

Regnskabet godkendes.

Ad. 6) Forslag til nye vedtægter

Ann Laura fremlægger vedtægterne på vegne af vedtægts-udvalget. De enkelte punkter bliver grundigt gennemgået, og der kan stilles spørgsmål undervejs.

Forslaget er godkendt ved håndsoprækning.

Der aftales en ekstraordinær generalforsamling d. 20/6 2013 i forbindelse med sommerfesten.

Ad. 7) Beretning fra tilsynsførende – flyttet 1 pkt. op før vedtægtsændringer.

Tilsynsrapport For Rynkeby Friskole skoleåret 2012/13.

Rynkeby Friskole er en fri grundskole, smukt beliggende i ældre funktionel bebyggelse, som tidligere har fungeret som landsbyskole. Friskolen er etableret i 1976 og har et attraktivt udemiljø, bestående af et stort græsareal, bålhus og legeplads.

Rynkeby Friskole har samarbejdsrelationer med Lilleskolerne (Sammenslutningen af frie grundskoler).

Skoleleders navne og telefon nummer:

Britta Back, tlf. 65 39 15 05.

Skoleleders baggrund:

 • Læreruddannet
 • Diplom i specialpædagogik
 • Diplom i ledelse (stud.)
 • Baggrund i folkeskolen, friskolen og efterskolen.

Tilsynets formål:

At undersøge om undervisningens indhold på Rynkeby Friskole ”står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Tilsynet er udøvet:

Ved besøg på skolen over to dage en dag uanmeldt– og en dag anmeldt besøg, med overværelse af undervisningen i tilsynsfagene, samtaler med skoleleder, lærere, pædagoger og elever. Samt indhentelse af diverse oplysninger og dokumentation for skolens undervisning og virke.

Tilsynsførende deltager i skolens generalforsamling den 18.4.2013, hvor tilsyns rapporten og grundlaget for udarbejdelsen præsenteres.

Det overordnende indtryk af skolen er, at det er en skole med et godt og tillidsfuldt klima mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes – hvilket også fremgår af elevernes undervisningsmiljøvurdering ”Termometeret” fra december 2012. Vurderingen er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Skolen virker rummelig og inkluderende med plads til mange børnetyper samt med en tilgang til undervisningen tilpasset den enkelte elev. Det oplyses at ca. 50 % af eleverne har specialundervisningsbehov.

Skolens værdier:

Fællesskab, nærvær, begejstring og glæde er bærende elementer i hverdagen for udvikling af den enkelte elevs udvikling og læring.

Af skolens hjemmeside fremgår det at skolen ønsker at fremme følgende værdier:

 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Fordybelse
 • Begejstring
 • Dannelse
 • Kommunikation

Skolen beskriver endvidere deres tanker bag undervisningen på hjemmesiden:

At Rynkeby Friskole tilbyder et skolemiljø, hvor eleven får mulighed for at tilegne sig faglig viden, udvikle kreative evner og dannes til at kunne agere i demokratiske rammer – under sloganet ”Glade hjerner lærer bedst”.

I undervisningen ønsker skolen at:

 • Eleverne bevarer nysgerrigheden og begejstringen
 • At eleverne lærer koncentration og fordybelse
 • At eleverne lærer at samarbejde

Undervisningsmetoder:

Skoleåret er opdelt i perioder. Den største del ca.30 uger, undervises der i boglige og kreative fag.

Resten ca. 10 uger fordeles på fag- eller emneuger, praktik, lejrskole, udenlandsrejse og teater forestilling.

For at opnå størst mulig indlæring undervises der på flere forskellige måder – og med undervisningsdifferentiering.

 • Klasseundervisning hvor nyt stof indlæres – læreren gennemgår stoffet og elever arbejder videre.
 • Emneundervisning hvor tværfagligheden tilgodeses.
 • Projektarbejde hvor der øves problemformulering, afsøgning af viden og fremlæggelse.
 • Værkstedsundervisning (musik, hjemkundskab, sløjd billedkunst).

 

Endelig er der perioder hvor undervisning og træning af sociale færdigheder går hånd i hånd, her tænkes på lejrskoler, udlandsrejser og erhvervs praktik.

Undervisningens indhold.

Alle elever undervises i basisfagene dansk, matematik, engelsk fra 3. klasse og tysk fra 7. klasse, fysik fra 7. klasse og der tilbydes afgangsprøver og tilbydes afgangsprøver i disse.

Endvidere undervises der i natur/teknik, idræt, musik, billedkunst, drama/teater, skak og filosofi.

Som et nyt tiltag er temaet Trivsel sat på skemaet i alle klasser.

Der kan forekomme ændringer i skemaet fra det ene år til det andet.

Orienteringsfagene historie, religion, geografi, biologi og samfundsfag kan være tværfaglige og skemalagte hen over året, men kan også forekomme i faglige uger hvor alle elever arbejder med samme fag.

Undervisningens form:

Skolen har i år ved skoleårets start haft 58 elever – pt. er der indskrevet 50 elever. Det er fortsat en forventning at elevtallet når op på 60 elever.

Der bliver taget hensyn til elevgruppens faglige og sociale udgangspunkt og i nogle fag kan det være hensigtsmæssigt at dele gruppen i kortere eller længere perioder. Lærerteamet knyttet til gruppen vurderer løbende den enkelte elev og gruppen som sådan.

Særlige forhold m.m.

Befordring.

Skolen har hovedsagligt elever uden for Rynkeby hvorfor skolen benytter offentlig transport og henter og bringer elever ved bussen.

Tilkøb af fag kompetence.

Skolen tilkøber eksterne timer i fysik på lokal folkeskole, således at kompetence og lokaliteter er svarende til gældende krav.

Motion.

Skolens morgenmotionsordning har fungeret siden 2008/09. Tre dage om ugen løbes der fra morgenstunden en strækning på ca. 2 km.

Der tilstræbes at understøtte den generelle sundhedstilstand og at øge elevernes motivation og energi ift. undervisningen.

Evalueringen af ordningen samt målsætningen om trivsel og sundhed for det kommende år finder sted hvert år i slutningen af skoleåret.

Personale.

Skolens ansatte:

 • 7,5 lærere
 • 1,5 pædagoger
 • 1 sekretær
 • 1 pedel
 • 1 skoleleder
 • 1. rengørings personaler (12 timer)

Tilkøb af fysiklærer 2 timer ugentligt på lokal folkeskole

Skolens kompetence udviklingsplan for personalet:

Fælles for alle lærere har været fokus på udvikling af specialundervisning og med særligt fokus på den individuelle undervisningsplan. Skolens mange elever med specialundervisnings behov kræver stor diversitet i undervisningen.

Undervisningens planlægning.

Skolen planlægger undervisningen efter Fælles Mål – alle folkeskolens fag læses. Der udarbejdes elevplaner efter fælles skabelon og der er aktuelt fokus på individuelle undervisningsplaner.

Skolens specialundervisning.

Skolens specialundervisning organiseres som:

 • Individuel undervisning for den enkelte specialundervisningselev
 • Specialundervisningselever undervises på mindre hold
 • Undervisning i klassen med støtte

Al specialundervisning på skolen koordineres og evalueres i samarbejde med den tilknyttede kommunale PPR psykolog.

Indsatsområder i det kommende skoleår.

Der vil fortsat være prioriteret udvikling af den individuelle undervisningsplan, samt brug af denne i skole /hjem samtalerne.

Derudover vil der være et fokus på et udvidet forældresamarbejde i det kommende skoleår.

Skole/hjem samarbejdet.

Skolen vægter et meget tæt forældresamarbejde og har en forventning om at der gensidigt tages telefoniske kontakt, hvis der er noget omkring den enkelte elev som er bekymrende eller anderledes.

Det udvidede forældrearbejde forventes udmøntet i:

 Tre faste forældre samtaler omkring det enkelte barn – lærerne vurderer om eleven skal deltage i samtalen

Tre faste forældremøder omkring klassen

Møder og samtaler med hver enkelt forældre efter behov

Fire arbejdslørdage

En til to foredrag om relevante emner i forhold til barn/forældre rollen.

Tilsynet på skolen.

Er foretaget af Berit Bundgaard Svensson, cand.pæd. psych. Aut. Psykolog.

 

 • Jeg har i skoleåret 2012/1213 besøgt skolen to dage
 • Haft samtaler med skoleleder
 • Samtaler med lærere og pædagoger
 • Samtaler med elever
 • Fulgt skolens undervisning ift. tilsyns fagene

Derudover har jeg:

 • Orienteret mig på skolens hjemmeside.
 • Deltaget i skolens årlige Generalforsamling.

 

Helhedsindtrykket er at der hersker en god, tryg og varm stemning på skolen som man fornemmer når man træder ind på skolen. Der er en respektfuld og omsorgsfuld holdning til eleverne og der fornemmes engagement for skolen og for opgaven.

Undervisningen er præget af elevernes meget forskellige forudsætninger fagligt og socialt.  Dette håndteres tilsyneladende på bedste vis gennem dels tildeling af lærerressourcer, undervisningsdifferentiering samt lærerens store kendskab til og respekt for det enkelte barn, dets ressourcer og særlige behov.

Timerne opleves som spændende og relevante for eleverne som fremtræder aktive og interesserede.

Elevernes sociale færdigheder udfordres af den store diversitet som er i de enkelte grupper. Men der opleves stor forståelse og tolerance for den enkelte hos såvel lærere som elever.

Det faglige niveau er tilfredsstillende set i forhold til den enkelte elevs formåen og skolens rammer er generelt gode ift. undervisningen.

Skolens ansatte fremtræder engagerede og dygtige.

Ad. 8) Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Der er 5, der stiller op og der foretages skriftlig afstemning med følgende resultat:

Ann (Luna, mlm.trin) 8 stemmer

Rune (Tidligere lærer) 13 stemmer

Ann (Martin, indsk.) 15 stemmer

Thomas (Anders, indsk.) 7 stemme

Kjeld (Magnus, indsk.) 11 stemmer

24 stemmer.

3 blanke.

Ad. 9) 1 år

Ann (Luna, mlm.trin)

Søren (Anna, mlm.trin)

Valgt uden afstemning.

Ad. 10) Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Cathrine (Anders) 1. suppleant.

Benny (Thea) 2. suppleant.

Ad. 11) Evt.

Gudrun: Tak til Bettina for de år hun har været her.