Generalforsamling 2012

Referat af generalforsamling torsdag den 19. april 2012
1. Valg af dirigent – Allan Hansen
2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Anette Rasmussen
3. Bestyrelsens beretning v/Bettina Knudsen
4. Ledelsens beretning v/Anette Hüttel
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering v/Bettina Knudsen
6. Indkomne forslag, der er indkommet 2 forslag fra Bent Jensen, værge til 
Jasmin.
7. Beretning fra tilsynsførende v/Berit Svensson
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen
Bettina Knudsen er på valg – ønsker genvalg
Mette Valentin er på valg – ønsker genvalg
2 Suppleanter
Marc Pedersen er på valg – ønsker genvalg
9. Eventuelt, Info om hjemmesiden, Bent Jensen
Velkomst ved Anette og fællessang.
Ad. 1) Allan Hansen blev valgt.
Ad. 2) Anette Rasmussen blev valgt.
Ad. 3) Bestyrelsens beretning – godkendt
Ledelsesberetning
Skolens resultatopgørelse for 2011 udviser et overskud på 202 t.kr., som 
anses for tilfredsstillende.
Skolens balance pr. 31. december 2011 udviser en negativ egenkapital på 85 
t.kr.
Der har i 2011 været en positiv udvikling på skolen, hvilket fremgår af skolens 
økonomi. Der er løbende foretaget de nødvendige tilpasninger af 
omkostningerne herunder antallet af ansatte, således der har været en 
fornuftig balance imellem elevtallet og udgifter til personale. Der var pr. 5. september 2011 i alt 50 elever. Faldet skyldes, at en stor 9. 
klasse forlod skolen ved afslutningen af skoleåret 2010/11.
Faldet i antallet af elever har således påvirket skolens økonomi negativt i 
regnskabsåret 2011.
Af skolens elever er der over 50%, som modtager specialundervisning. 
Eleverne er fordelt på alle klassetrin.
Dette stiller store krav til lærer og elever og et åbent forældre hjem 
samarbejde samt individuelle undervisningsplaner og skemaer, som er 
tilpasset den enkelte elev.
Der arbejdes i hverdagen på, at optimerer den individuelle undervisning, så 
hver elev opnår en såvel faglig som en social udvikling.
Skolen er i grundstrukturen opdelt i 3 grupper benævnt indskoling, 
mellemgruppe og udskoling.
Hver af disse grupper deles igen i mindre dele og endnu engang i endnu 
mindre grupper, så alle elever arbejder målrettet på sit eget niveau, men 
stadig bevarer tilknytningen til den lidt større gruppe og således føler sig som 
en del af hele skolen. Skolens størrelse gør, at mange af vore elever nemmere 
kan overskue hverdagen. Herved tilgodeses den enkelte i en tryg og 
genkendelig hverdag. Den enkelte elev har hermed mulighed for at udvikle sig 
såvel fagligt som socialt.
Skolen modtog i september 2011 brev fra Ministeriet for børn og undervisning 
med besked om, at skolens fortolkning af specialundervisning blev behandlet i 
Uddannelsesstyrelsen i den nærmeste fremtid. Skolen har fortsat ikke 
modtaget en skriftlig tilkendegivelse herpå. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
skolen udbyder og tildeler de påkrævede timer og ressourcer til de elever, som 
skolen modtager offentligt tilskud til.
Der er ikke optaget nye lån og skolen har afviklet eksisterende lån som 
planlagt. De tidligere etablerede forældrelån er tilbagebetalt i løbet af 2011 og 
senest i starten af 2012.Tryggere vilkår og personale udvikling står stadig højt på vores 
prioriteringsliste og der arbejdes målrettet hermed, således skolen har et godt 
arbejdsklima.
Forbrug af varme er stadigt stort pga. det meget kolde forår og den lange 
vinter. Skolen har i 2011 indkøbt nyt fyr for at mindske varmeudgiften 
fremover.
For at støtte op om motion og sund kost på skole er der brugt penge på en 
frugt / mad ordning, der fremover er indeholdt i skolepengene.
Af hensyn til skole/hjem-samarbejdet samt at mange af vores elever kommer 
fra oplandet prioriterer vi, at der er fællesspisning i forbindelse med 
arrangementer på skolen. 
Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser til andre institutioner, 
der modtager offentligt tilskud.
Usædvanlige forhold
Ingen.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker 
vurderingen af årsrapporten.
Den forventede økonomiske udvikling
Bestyrelsen forventer, at den positive udvikling i skolens økonomi fortsætter i 
2012. Der er fortsat øget interesse for skolen, hvilket afspejles i større 
tilslutning til skolen. 
Skolen har tidligere haft egen minibus på ønskelisten så den transportmæssige 
udfordring for mange af vores elever og forældre bliver mindre kompliceret 
med at få elever frem og tilbage til skolen.
Der har i 2011 været særlig fokus på nye indskolingselever, og der er på 
nuværende tidspunkt 56 aktive elever, som er indmeldt på skolen. Ved 
afslutningen af skoleåret 2011/12 er der kun én 9. klasse elev, der forlader 
skolen, og der budgetteres derfor med et elevtal på 61 elever pr. 05.09.2012.
På baggrund heraf forventes et positivt resultat i størrelsesorden 350 t.kr.Ad. 4) Ledelsens beretning 2011 – godkendt
Det er altid specielt at skulle skrive en ledelsesberetning om det kalenderår der 
er gået, fordi det berører to skoleår Samtidig med vi allerede så småt er i gang 
at planlægge det næste skoleår. Men det er også spændende, fordi jeg herved 
får skabt tid til at læse beretningerne fra de foregående år og dermed få set 
skolens nuværende udfordringer og udvikling i perspektiv.
Sidste skoleår havde vi en meget stor overbygning, det betød at 14 elever 
forlod skolen, hvilket har haft betydning for elevtallet i år. Vi fik 6 nye bh.kl. 
elever, hvilket er meget dejligt. Det er jo sådan vi ønsker os det, at vi får 
eleverne fra små, så vi i samarbejde med jer forældre får lov at følge deres 
udvikling både fagligt, socialt og ikke mindst personligt gennem en lang 
periode. Udover de 6 små havde vi ved skoleårets start kun to nye elever 
indskrevet, det betød at vi pr. 5.september kunne meddele UVM at vores 
elevtal var 50 – 7 færre end sidste år. Elevtallet pr. 5. sep er afgørende for 
skolen tilskud fra UVM for hele året. I løbet af efteråret var elevtallet igen oppe 
på det samme som året før, men de sidst indskrevne elever får vi først tilskud 
til i det kommende skoleår, men ikke med tilbagevirkende kraft. Da vi fik 
tilskud til færre elever var vi nød til at skære i antallet af lærere. Det er aldrig 
så rart, men på den måde er skolen jo en virksomhed, hvor lønningerne jo er 
langt den største udgift. Da indskolingen er vokset har vi prioriteret at styrke 
vores SFO, der er nu 2 voksne hver dag. Derudover har vi ansat både Sanne 
og Irina – de er begge er pædagoger – til at være med i skoledelen. Det 
betyder, at der i de fleste undervisningstimer i indskolingen også er en 
pædagog. Derudover er Sanne i SFOen – det er med til at give en god 
sammenhæng for de yngste elever. 
Som jeg også nævne sidste år er en af de ting vi kan være fantastisk stolte af 
på Rynkeby Friskole den måde vi inkluderer på. Det er ikke noget vi bare 
snakker om det er simpelthen en naturlig ting, at der er plads til og forståelse 
for at vi er forskellige og vi på trods af det eller måske netop derfor kan lave 
en skolen, hvor jeg tror på at alle føler sig set, anerkendt og udfordret på hver 
deres niveau. Som jeg ofte siger, når jeg viser nye lærere eller forældre rundt, 
tror jeg på, at lige meget hvem af vores elever de spørger, vil de svare at de 
er glade for deres skole – ikke nødvendigvis at skulle gå i skole! Det er nok lidt aldersbestemt. For nylig fik jeg en SMS kl et om natten fra en gammel ikke 
specielt boglig elev, hvor der stod ” jeg savner jer sgu, må jeg komme på 
besøg!” God melding tænker jeg om at vi har gjort en forskel. 
Ca. 50 % af vores elever i større eller mindre grad har brug for ekstra støtte i 
undervisningen, det får skolen gennem UVM økonomisk støtte til, derfor kan vi 
lave relativt små klasser og ofte have to eller 3 lærere på. Men det kræver 
også noget særligt af de lærere og pædagoger at skulle stå for undervisningen. 
For at kunne trives og lykkedes som lærer her hos os kræver det at man 
udover sin faglighed bruger sin selv – det er med hjertet og det personlige 
engagement vi kan være med til at gøre en forskel for vores elever. Det kan 
være meget givende men også til tider meget krævende at være ansat her. Så 
tusind tak til jer lærere og pædagoger for jeres personlige engagement og 
fleksibilitet.
I forbindelse med at vi havde færre penge i år end året før til at drive skole for 
kiggede vi også på pedelfunktionen, der er ingen tvivl om at en gammel skole 
som vores har brug for en pedel – men en pedel på fuld tid var for dyrt. Vores 
udfordring var at finde en der ville arbejde på nedsat tid og samtidig ville 
synes, at det var hans skole. Det lykkedes rigtig godt, vi har ansat Jan i et 
flexjob, og mere heldige kunne vi ikke være. Jan passer så godt på skolen og 
halvtid er det vist ikke kun!! Samtidig holder eleverne rigtig meget af ham. 
Tusind tak til dig Jan for din måde at indgå i skolens liv på.
I løbet af 2011 har jeg delt kontor med 3 forskellige sekretærer. Det har i jo 
nok lagt mærke til, når I ringer til skolen. For øjeblikket har vi gjort det så 
nemt for jer, ved at vi hedder det samme! Sekreter Anette har været her siden 
efteråret, og har lagt et fantastisk stort arbejde i at indarbejde nogle nye 
systemer. Dette blandt andet fordi vi skiftede revisor i løbet af efteråret, 
hvilket vi har været meget glade for. Der er rigtig meget at sætte sig ind i som 
skolesekreter, så selvom Anette er en garvet sekretær er der rigtig meget der 
kun gør sig gældende for skoler, der er meget registrering og kontrol. Mange 
tak til dig Anette for din enorme arbejdsindsats.
Årets fokuspunkter har været 
Elevplaner, som I jo alle er stødt på i forbindelse med skole/hjem samtalerne. 
De skulle gerne danne et godt udgangspunkt for samtalerne og give jer et 
indblik i jeres barns faglige, sociale og personlige udfordringer og hvad zonen 
for deres nærmeste udvikling er.
Endnu større fællesskabsfølelse. Flere arrangementer i af social art i den 
enkelte klasse, jeg har indtryk af det er lidt forskelligt fra klasse til klasse, hvor meget der har været af det. Det kan måske også være et punkt til næste år. 
Arbejdslørdagene er med til at styrke fællesskabsfølelsen. De har fungeret 
rigtig godt i år. Stor tilslutning og fantastisk engagement fra de fremmødte. 
Tak for det. Fællesskabsfølelsen og korpsånden er en nødvendighed og en 
drivkraft på sådan et sted som Rynkeby Friskole.
Læsning har været et af fokuspunkterne. Morgentimerne efter vores løbetur 
har været brugt til læsning, selvfølgeligt ud fra den enkelte elevs standpunkt, 
der har været fokuserer på både indholdslæsning og læsehastighed
Flere elever har været et fast punkt de seneste år og er det stadig. Det er den 
gode historie der gør folk nysgerrige. Så der er stor brug for jer forældre -
fortæl alle vegne om gode oplevelser fra skolen!!
Husk de skal komme før 5. september.
Til sidst vil jeg sige tak til jer forældre for jeres måde at samarbejde på, et 
godt forældresamarbejde er en forudsætning for at jeres barn trives på skolen. 
Vi oplever at I er meget samarbejdsvillige også, når vi henvender os med lidt 
tungere problematikker. Så tak for det.
Der er jo en lille gruppe af jer forældre der har en lidt tættere kontakt til og 
indsigt i skolen - nemlig bestyrelsen. Tusind tak for jeres arbejde som jo er en 
forudsætning for at drive friskole. En særlig tak til vores bestyrelsesformand -
der igennem mange år har lagt og stadig lægger et enormt arbejde på skole, 
til stor glæde for såvel personalet som eleverne. Så en særlig tak til Bettina.
Ad. 5) Revideret regnskab – godkendt
Bettina gennemgik resultatopgørelse og balance.
Regnskabet er også godkendt uden anmærkninger af revisoren.
Regnskabet ligger på kontoret, hvis der er yderligere interesse for at se 
nærmere på det.
Ad. 6) Indkomne forslag
Bent Jensen er kommet med de to følgende forslag.
Forslag 1
Ændring af vedtægterne ang. valgbarhed til bestyrelsen. Punkt 3.1 i 
vedtægterne foreslås ændret til:"Mindst 4 medlemmer af bestyrelsen vælges blandt forældrene, og det 
resterende medlem kan vælges for et år ad gangen blandt de fremmødte efter 
reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Bestyrelsesmedlemmer 
fra forældrekredsen vælges for to år ad gangen, og formanden for bestyrelsen 
skal vælges blandt disse bestyrelsesmedlemmer.
Bettina uddeler referat fra sidste års generalforsamling og skolens vedtægter. 
Bettina orienterer om den fejl der er opstået i forbindelse med indskrivning af
vedtægtsændringer sidste år.
Der var en god diskussion i salen med mange forskellige meninger. Fortalerne 
mener bl.a. at de forældre der har børn på skolen er mest engagerede og 
mange modstandere mener, at kompetence og interesse er vigtigere end hvor 
mange børn man har på skolen.
Samtidig blev det påpeget, at det altid er forældrenes stemme, der bestemmer 
hvem der bliver valgt på generalforsamlingen.
Allan afslutter og henviser til afstemning og der vedtages at dette skal være 
skriftligt. 
Rasmus Grauenkjær og Anders Hansen vælges som stemmetællere.
Forslag 1 vedtages ikke, med 23 stemmer imod, 7 stemmer for og 2 stemmer 
ikke, i alt 32 stemmer.
Forslag 2
Oprettelse af støtteforening for Rynkeby Friskole.
Også til dette forslag var der god diskussion. Der var enighed om, at det 
kræver stort engagement for at kunne lykkedes. 
Anders, ny lærer, fortæller, at han har god erfaring i forbindelse med at søge 
fonde til specialundervisning, der er penge at hente. 
Mange foreslår, at der laves nogle rammer først. 
Bestyrelsen giver udtryk for, at de har mange opgaver og derfor ikke kan stå 
for en støtteforening. 
Nogle giver udtryk for gerne at ville deltage.
Der foreslås, at man stemmer nej og efter generalforsamlingen kan de 
interesserede samles og prøve at lave et mere konkret forslag. Og fremlægge
dette til sommerfesten.Der afstemmes ved håndsoprækning og forslag 2 nedstemmes.
Ad. 7) Tilsyn 2011
Tilsynsrapport For Rynkeby Friskole skoleåret 2011/12.
Skolens navn og adresse:
Rynkeby Friskole er en fri grundskole, smukt beliggende i ældre funktionel 
bebyggelse, som tidligere har fungeret som landsbyskole. Friskolen er 
etableret i 1976 og har et attraktivt udemiljø, bestående af et stort græsareal, 
bålhus og legeplads.
Rynkeby Friskole har samarbejdsrelationer med Lilleskolerne 
(Sammenslutningen af frie grundskoler).
Skoleleders navne og telefon nummer:
Anette Hüttel, tlf. 65 39 15 05.
Skoleleders baggrund:
Læreruddannet
Bachelor i Idræt og Sundhed
Diplom i specialpædagogik
Certificeret life- og businesscoach
årig NLP uddannelse
Master i motivation og læring
Tilsynets formål:
At undersøge om undervisningens indhold på Rynkeby Friskole ”står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.
Tilsynet er udøvet:
Ved besøg på skolen over to dage, med overværelse af undervisningen i 
tilsynsfagene, samtaler med skoleleder, lærere, pædagoger og elever. Samt 
indhentelse af diverse oplysninger og dokumentation for skolens undervisning 
og virke.
Tilsynsførende deltager i skolens generalforsamling den 19.4.2012, hvor tilsyns 
rapporten og grundlaget for udarbejdelsen præsenteres.
Det overordnende indtryk af skolen er, at det er en skole med et godt og 
tillidsfuldt klima mellem lærere og elever og eleverne indbyrdes.
Skolen virker rummelig og inkluderende med plads til mange børnetyper samt 
med en tilgang til undervisningen tilpasset den enkelte elev. Det oplyses at ca. 
50 % af eleverne har specialundervisningsbehov.
Skolens værdier:Fællesskab, nærvær, begejstring og glæde er bærende elementer i hverdagen 
for udvikling af den enkelte elevs udvikling og læring.
Af skolens hjemmeside fremgår det at skolen ønsker at fremme følgende 
værdier:
Respekt
Ansvarlighed
Fordybelse
Begejstring
Dannelse
Kommunikation
Skolen beskriver endvidere deres tanker bag undervisningen på hjemmesiden:
At Rynkeby Friskole tilbyder et skolemiljø, hvor eleven får mulighed for at 
tilegne sig faglig viden, udvikle kreative evner og dannes til at kunne agere i 
demokratiske rammer.
I undervisningen ønsker skolen at:
Eleverne bevarer nysgerrigheden og begejstringen
At eleverne lærer koncentration og fordybelse
At eleverne lærer at samarbejde
Skolens undervisningsvurdering er tilgængelig på hjemmesiden og det oplyses 
at en ny/aktuel vil blive lavet i løbet af 2012.
Undervisningsmetoder:
Skoleåret er opdelt i perioder. Den største del ca.30 uger, undervises der i 
boglige og kreative fag.
Resten ca. 10 uger fordeles på fag- eller emneuger, praktik, lejrskole, 
udenlandsrejse og teater forestilling. 
For at opnå størst mulig indlæring undervises der på flere forskellige måder –
og med undervisningsdifferentiering.
Klasseundervisning hvor nyt stof indlæres – læreren gennemgår stoffet og 
elever arbejder videre.
Emneundervisning hvor tværfagligheden tilgodeses. 
Projektarbejde hvor der øves problemformulering, afsøgning af viden og 
fremlæggelse. 
Værkstedsundervisning (musik, hjemkundskab, sløjd billedkunst).
Endelig er der perioder hvor undervisning og træning af sociale færdigheder 
går hånd i hånd, her tænkes på lejrskoler, udlandsrejser og erhvervs praktik.
Undervisningens indhold.
Alle elever undervises i basisfagene dansk, matematik, engelsk fra 3. klasse og 
tysk fra 7. klasse, fysik fra 7. klasse og der tilbydes afgangsprøver og tilbydes 
afgangsprøver i disse.Endvidere undervises der i natur/teknik, idræt, musik, billedkunst, 
drama/teater, skak og filosofi.
Der kan forekomme ændringer i skemaet fra det ene år til det andet. 
Orienteringsfagene historie, religion, geografi, biologi og samfundsfag kan 
være tværfaglige og skemalagte hen over året, men kan også forekomme i 
faglige uger hvor alle elever arbejder med samme fag.
Undervisningens form:
Skolen har i år ved skoleårets start haft 50 elever – 5 mere er kommet til og 
der forventes et elevtal på 60 elever i det kommende skoleår. 
Der bliver taget hensyn til elevgruppens faglige og sociale udgangspunkt og i 
nogle fag kan det være hensigtsmæssigt at dele gruppen i kortere eller 
længere perioder. Lærerteamet knyttet til gruppen vurderer løbende den 
enkelte elev og gruppen som sådan. 
Særlige forhold m.m.
Befordring.
Skolen har hovedsagligt elever udenfor Rynkeby hvorfor skolen benytter 
offentlig transport og henter og bringer elever ved bussen.
Tilkøb af fag kompetence.
Skolen tilkøber eksterne timer i fysik på lokal folkeskole, således at 
kompetence og lokaliteter er svarende til gældende krav. 
Motion.
Skolens morgenmotionsordning har fungeret siden 2008/09. Tre dage om ugen 
løbes der fra morgenstunden en strækning på ca. 2 km. 
Der tilstræbes at understøtte den generelle sundhedstilstand og at øge 
elevernes motivation og energi ifht. undervisningen.
Evalueringen af ordningen samt målsætningen om trivsel og sundhed for det 
kommende år finder sted hvert år i slutningen af skoleåret.
Personale.
Skolens ansatte:
6 lærere
3 pædagoger
1 sekretær
1 pedel
1 skoleleder
Tilkøb af fysiklærer 2 timer ugentligt på lokal folkeskole
Skolens kompetence udviklingsplan for personalet:
Fælles for alle lærere har været fokus på udvikling af specialundervisning og 
med særligt fokus i år på individuel undervisningsplan. Skolens mange elever 
med specialundervisnings behov kræver stor diversitet i undervisningen.
Undervisningens planlægning. Skolen planlægger undervisningen efter Fælles Mål – alle folkeskolens fag 
læses. Der udarbejdes elevplaner efter fælles skabelon og der er aktuelt fokus 
på individuelle undervisningsplaner. 
Skolens specialundervisning.
Skolens specialundervisning organiseres som:
Individuel undervisning for den enkelte specialundervisningselev
Specialundervisningselever undervises på mindre hold
Undervisning i klassen med støtte
Al specialundervisning på skolen koordineres og evalueres i samarbejde med 
den tilknyttede kommunale PPR psykolog.
Indsatsområder i det kommende skoleår.
Der vil fortsat være prioriteret udvikling af den individuelle undervisningsplan, 
samt brug af denne i skole /hjem samtalerne.
Skole/hjem samarbejdet.
Skolen vægter et meget tæt forældresamarbejde og har en forventning om at 
der gensidigt tages telefoniske kontakt, hvis der er noget omkring den enkelte 
elev som er bekymrende eller anderledes..
Der afholdes 2 årlige forældremøder i hver gruppe og et fælles forældremøde 
for hele skolen.
Der afholdes to årlige skole/hjem samtaler hvor der fremlægges elevplan og 
elevens standpunkt.
Tilsynet på skolen.
Er foretaget af Berit Bundgaard Svensson, cand.pæd. psych. Aut. Psykolog.
Jeg har i skoleåret 2011/12 besøgt skolen to dage 
Haft samtaler med skoleleder
Samtaler med lærere og pædagoger
Samtaler med elever
Fulgt skolens undervisning ifht. tilsyns fagene
Derudover har jeg:
Orienteret mig på skolens hjemmeside
Talt med skolens Bestyrelsesformand
Deltaget i skolens årlige Generalforsamling.
Helhedsindtrykket er at der hersker en god, tryg og varm stemning på skolen 
som man fornemmer når man træder ind på skolen. Der er en respektfuld og omsorgsfuld holdning til eleverne og der fornemmes engagement for skolen og 
for opgaven.
Undervisningen er præget af elevernes meget forskellige forudsætninger 
fagligt og socialt. Dette håndteres tilsyneladende på bedste vis gennem dels 
tildeling af lærerressourcer, undervisningsdifferentiering samt lærerens store 
kendskab til og respekt for det enkelte barn, dets ressourcer og særlige behov.
Timerne opleves som spændende og relevante for eleverne som fremtræder 
aktive og interesserede. 
Elevernes sociale færdigheder udfordres af den store diversitet som er i de 
enkelte grupper. Men der opleves stor forståelse og tolerance for den enkelte 
hos såvel lærere som elever. 
Det faglige niveau er tilfredsstillende set i forhold til den enkelte elevs formåen 
og skolens rammer er generelt gode ifht. Til undervisningen.
Skolens ansatte fremtræder engagerede og dygtige.
Ad. 8) Valg til bestyrelsen.
Skriftlig afstemning med Rasmus og Anders som stemmetællere.
De opstillede: 
Bettina Knudsen (23 stemmer)
Mette Valentin (21 stemmer)
Bent Jensen (18 stemmer)
Bestyrelsen: Bettina Knudsen
Mette Valentin
De opstillede:
Marc Pedersen (24 stemmer)
Bent Jensen (24 stemmer)
Karina Pedersen (14 Stemmer)
Suppleanter: Marc Pedersen
Bent JensenBestyrelsen vil konstituere sig ved næstkommende bestyrelsesmøde.
Ad. 9) Bent opfordrer til at bruge den nye hjemmeside og komme med 
oplæg til nye tiltag på hjemmesiden.
Skolen vil sende sedler hjem til forældrene vedr. tilladelse om at lægge billeder 
af børnene på hjemmesiden.
Og der blev opfordret til, at vi lægger billeder af lærer og andet personale på 
hjemmesiden.
Rynkeby, den
-----------------------
Allan Hansen