Ekstraordinær generalforsamling på Rynkeby Friskole 12. sep. 2012

Ekstraordinær generalforsamling på Rynkeby Friskole 12. 
sep. 2012
Dagsorden:
1. Valg af dirigent - godkendelse af dagsorden.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag, Et forslag fra Charlotte og Mark, forældre til Oliver 9. kl.
5. Bestyrelsens sammensætning:
1. Bekræftelse af valg af Signe Jørgensen.
2. Valg af suppleant rækkefølge.
3. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer.
6. Evt.
Velkomst ved Bettina.
Ad. 1) Hans J. Luunbjerg Hovgaard blev valgt.
Hans påpegede, at opstillingen under punkt 5 i dagsordenen ikke var korrekt og foreslog, at der blev 
et åbent valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter med deraf afklaring på rækkefølgen på 
suppleanterne.
Efter en lille diskussion om, hvorvidt dette kunne accepteres endte det med en godkendelse af 
ovennævnte udformning af punkt 5.
Ad. 2) Anette Rasmussen blev valgt.
Ad. 3) Formanden orienterede om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.
Ad. 4) Mark fremlagde deres forslag for generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændring i § 3.1
” 3.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på skolens generalforsamling af de 
stemmeberettigede deltager på generalforsamlingen. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen vælges 
blandt forældrene, og de resterende 2 vælges blandt de fremmødte efter reglerne i bekendtgørelsen 
om valg af tilsynsførende. Derudover vælges der 2 suppleanter blandt forældrene. Forældrekredsen 
skal udgøre flertallet i bestyrelsen og det bør tilstræbes at fordelingen mellem mænd og kvinder er 
afbalanceret. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen , således at 3 medlemmer er på 
valg i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
Bestyrelsens medlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.
ÆNDRING – FørDe forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i 
valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske
ÆNDRING - NYT
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal dog udtræde af bestyrelsen hvis deres børn i 
valgperioden udskrives af skolen.
Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.”
Der blev diskuteret på generalforsamlingen om, hvorvidt forslaget kunne gennemføres. Bl.a. 
kommenterede Peter Højgaard, fra Lilleskolerne, at der er steder i teksten af vedtægtsændringen og 
andre steder i vedtægterne, som kan opfattes på flere måder.
Sammendraget af denne diskussion blev, at Mark trak forslaget tilbage. Og bad om tilkendegivelse 
fra generalforsamlingen, om der var interesse for, at der arbejdes videre med et bedre formuleret 
forslag. Dette var der opbakning til og det blev vedtaget, at der under punkt 6. evt. skulle findes et 
vedtægtsudvalg, til gennemgang og evt. ændring af skolens vedtægter.
Bettina opfordrede til, at man husker at bakke om fremtidige møder i forbindelse med ovenstående. 
Og Pia (mor til Frederik 4.kl.) opfordrede til at bruge dropbox.
Ad. 5). Generalforsamlingen besluttede at der skulle være skriftlig afstemning. Der blev optalt 41 
stemmeberettigede og Gudrun Heltoft (lærer) og Pia Grün (mor til Frederik 4. kl.) blev godkendt 
som stemmetællere.
Følgende opstillede til valg på posten som bestyrelsesmedlem:
1. valg(ugyldigt) 2.valg
Signe Jørgensen , mor til Rune 9. kl. 18 21
Ann Laura Luunebjerg, mor til Martin 2. kl. 19 19
Johnny V. Hansen, far til Emilie 1. kl. 6 -
1 blank 1 blank
I alt 44 41
Signe Jørgensen valgt til bestyrelsen.Følgende opstillede til valg på posterne som supplanter:
Stemmetællere blev ændre til Gudrun Heltoft (lærer) og Jan Larsen (far til Ulrikke 8. kl.)
Mark Pedersen, far til Oliver 9. kl. 11
Nancy Pedersen, mor til Sisse 9. kl. 2
Ann Laura Luunebjerg, mor til Martin 2. kl. 18
Pia Grün, mor til Frederik 4. kl. 6
4 blank
I alt 41
Ann Laura Luunebjerg valgt til 1. suppleant
Mark Pedersen valgt til 2. suppleant
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ad. 6) Der blev valgt et vedtægtsudvalg:
Nancy Pedersen, mor til Sisse 9. kl.
Allan Hansen, far til Marcus 6. kl., Emil 3. kl., Ida og Thomas 0. kl.
Kent Sørensen, far til Emil 4. kl.
Ann Laura Luunebjerg, mor til Martin 2. kl.
Pia Grün, mor til Frederik 4. kl.
Sekretær Anette skal indkalde til første møde i nærmeste fremtid.
Morten Søgaard, bestyrelsesmedlem informerede om, at han trækker sig fra bestyrelsen.