Generalforsamling 2011

Generalforsamling på Rynkeby Friskole 27. april 2011
Velkomst ved Anette
1. Valg af dirigent: Kjeld Maaløe
2. Valg af referent: Galina Kiel
3. Bestyrelsens beretning:
Børnehaveprojektet står i øjeblikket på standby.
Der er arbejdet på personaleudvikling.
Der er arbejdet med sund mad og motion.
Bestyrelsen ville gerne kunne fungere lidt bedre, men det kan være svært, fordi folk har travlt. 
Medlemmer på valg: Christian, Malene 
Bestyrelsen er som regel bestående af forældre, som har børn på skolen. Bestyrelse vil stille et 
ændringsforslag om, at man kan være aktiv i bestyrelsen af interesse. (Se punkt 6.a om forslag om 
vedtægtsændring)
Økonomi: 
Der er mange børn med støttetimer, som gør, at der blev ansat flere lærere 2010-2011 
Der er et lille overskud på kr. 84.000.
Anette har en stram økonomistyring, som gør at skolen kører godt og sikkert. 
Bettina gør videre rede for de økonomiske tilskud og udgifter. (se regnskab på kontoret)
Der er tanker om at anskaffe en minibus, som dels kan hente elever, og som dels kan bruges i 
undervisningen. 
Der har været 2 barsler i løbet af året. Helle kommer tilbage 3. maj. 2011
Der er blevet brugt flere penge på regnskaber og sekretæropgaver. 
Der bruges stadig penge på mad og frugt. Der er frugt hver dag og mad nogle gange om ugen. 
Der er forhøjede udgifter til forsikringer, fordi de ansatte også er blevet forsikret bedre. 
Der er brugt lidt penge på miljøet udenom, både parkering og legeområde.
Forældrelånene i Merkur Bank er ved at blive afviklet. Også et tegn på at det går bedre med skolen. 
Næste År: 
Der er lidt planer om nogle forbedringer i køkkenet. 
4. Ledelsens beretning: 
Ledelsens beretning 2010
2010 har været året hvor Rynkeby Friskole igen er vokset, efter nogle år hvor vi har prioriteret, at få et 
mere homogent elevgrundlag - hvilket har betydet et fald i antallet af elever og ansatte – vokser vi nu igen. 
I år har vi været 57 elever mod sidste års 46 og 8 lærere mod sidste års 6. Det har blandt andet betydet, at 
vi i år har del eleverne i 4 klasser i stedet for 3. Det tager tid at øge elevtallet - det må det også gerne, hvis 
det går for hurtigt, kan det være svært at holde fast i den kultur, vi har opbygget.
En af de ting vi kan være utrolig stolte af på skolen er vores måde at inkluderer på – det er ikke bare noget 
vi snakker om, men noget vi praktiserer og lykkes rigtig godt med. En af vores værdier er Plads til 
forskellighed. Man behøver ikke at have været længe på Rynkeby Friskole før man er klar over, at det er en 
værdi der efterleves. Hos os er der plads til at være den man er, mange af vores elever har brug for særlig 
støtte i undervisningen eller i samværet med andre. Det er lærerne rigtig dygtige til at håndterer, så den enkelte elev føler sig anerkendt, mødt og udfordret. Tusind tak til jer lærere for jeres måde at være lærere 
på – nemlig med hjertet. Der snakkes meget om inklusion i skoledebatten landet over, jeg tror ikke det kan 
lykkes at inkluderer, hvis ikke man har hjertet er med. Det kræver nemlig, at vi ser muligheder og 
potentialer frem for begrænsninger. Når vi gør det, får vi så meget igen, at vi slet ikke er i tvivl om, at det 
nytter noget og at det at være almindelig eller normal nok er noget mere nuanceret end som så. 
Når så mange af vores elever har særlige behov kræver af os alle at vi er åbne og fleksible. Derfor kigger vi 
ofte på, hvordan vi bedst muligt udnytter de resurser vi har– både økonomiske og i forhold til lærernes 
kompetencer - for at give vores elever det bedste udbytte. Eleverne udvikler sig jo ikke nødvendigvis på den 
måde og i det tempo, vi havde forudset. Det gør, at vi som ansatte må være åbne for ændringer i forhold til 
skema og gruppesammensætning flere gange om året. 
Jeg synes Rynkeby Friskole er et rigtig dejligt sted at være, selvfølgelig er nogle dage bedre end andre, men 
det er svært at være utilfreds eller knotten ret længe af gangen, da vores elever generelt er utrolig åbne og 
tillidsfulde. De møder os med åbne arme og viser os, at de tror på vi vil deres bedste - ikke at de sker uden 
sværdslag, men vi er langt hen ad vejen deres fortrolige. Jeg tror at relationer og nærvær er noget af det 
vigtigste for, at vi trives og vokser som mennesker. 
I forhold til jer forældre gælder det også, at vi oplever, at I har stor tillid til vores arbejde. Vi er ikke altid er 
enige i første omgang, men er ikke i tvivl om, at vi har et fælles mål, nemlig at gøre det, vi tro er det bedste 
for netop jeres barn. Så tak for jeres tillid og samarbejde.
Et af årets fokuspunkter har været, at få jer forældre mere på banen, så I føler ejerskab og ansvar for 
skolen. Hvilket jo er nogle af ideerne bag en friskole. Vi har haft nogle hyggelige arbejdslørdage, hvor 
mange af jer har deltaget. Dagene er meget givende både fordi vi får lavet en masse på skolen, men også 
fordi der er mulighed for at få snakket sammen på kryds og tværs af klasserne - og så nyder jeres børn at I 
kommer på skolen. Der har også været lagt op til, at nogle forældre fra hver klasse skulle arrangerer noget 
for klassen. Det har fungeret godt i nogle af klasserne, men det er et af de områder vi godt kan sætte fokus 
på igen i år. Jeres engagement i skolen har en større betydning for jeres barn end I måske umiddelbart tror.
Et andet af året fokus punkter har været elevplaner. Vi besluttede, at der skulle skrives en elevplan på alle 
elever. Den skulle danne grundlag for skole/ hjemsamtalerne. Endvidere skulle de være med til at sikre, at 
der i samarbejde med jer forældre bliver evalueret på de mål der sættes for den enkelte elev. Jeg håber, I 
har synes at elevplanerne har været brugbare. De kan garanteret blive endnu bedre, det er et område vi 
arbejder videre med, og vi er meget modtagelige for forslag til hvordan de kan bruges endnu bedre. 
Et sidste fokuspunkt har igen i år været, at få flere elever. De foregående år har vi brugt en del penge på PR 
vi må bare konstaterer at det ikke har været reklamer der har givet os flere elever. Derimod er den gode 
historie rigtig god PR. I er gode til at fortælle om skolen, kan jeg høre. Når nye forældre henvender sig til 
skolen henviser de ofte til en af jer. Bliv endelig ved med det og fortæl gerne gode historier om skolen 
endnu flere steder.
Skolens ønske er, at vi bliver ca. 100 elever jævnt fordelt på 5 grupper. Så der er stadig et stykke vej, og det 
kræver at vi alle føler os ansvarlige for at nå målet. 
Jeg vil slutte med en tak til jer alle for godt samarbejde
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering: 
Regnskabet kan ses ved henvendelse til kontoret, også et mere udførligt regnskab.  Et lille overskud på ca. 84.000 (Det er skolens mål kun at have op til kr. 100.000 til at arbejde 
med. Det er skolens mål, at de nuværende elever skal have glæde af de penge, der går ind i 
skolen.)
6. Forslag
Forslag til vedtægtsændring: At man skal kunne være med i bestyrelsen, selvom man ikke har børn på 
skolen:
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på skolens generalforsamling af de 
stemmeberettigede deltagere på generalforsamling. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen vælges 
blandt forældrene...”
Der er støttende kommentarer fra salen til forslaget. Forslaget er til afstemning på førstkommende samling, 
som er sommerfesten i juni. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Det pointeres, at det 
stadig er forældrene, der vælger de opstillede kandidater ind. 
Der er en enkelt, der har indsigelser omkring forslaget. 
Der spørges til de tekniske detaljer omkring hvem, der kan stille op, og hvordan man melder sig. 
Der svares:
Der er mange måder at vise interesse for at stille op. Man kan udpege, og vedkommende kan vælge at stille 
op. Der vil altid være en overvægt af forældrerepræsentanter i bestyrelsen. 
Der er blevet diskuteret, om bestyrelsesmedlemmet udefra kun skal kunne vælges for et år ad gangen. Vi 
vurderer, at forslaget, som det står nu, skal til afstemning ved ekstraordinær generalforsamling.
Der stemmes ved håndsoprækning: 30 stemmer for, 1 stemmer imod, 4 stemmer ikke
 Forslaget opstilles til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i forbindelse med 
sommerfesten i juni. Der indkaldes på behørig vis. 
7. Beretning fra tilsynsførende.
Den sidstvalgte tilsynsførende, Henrik Andersen, har været nødt til at gå af pga. inhabilitet. 
Den stedfortrædende tilsynsførende er: Berit Svensson. 
Berit fortæller om sig selv og sin baggrund for at være tilsynsførende. Berit har lavet en tilsynsrapport, som 
er lagt på hjemmesiden. Der kan læses nærmere. 
Opsummering: tryghed, respekt, faglige forskellige forudsætninger tilgodeses flot i dagligdagen, stort 
kendskab for det enkelte barn. Godt påbegyndt arbejde med elevplaner. Der er stor forståelse og tolerance 
for den enkelte. Det faglige niveau er tilfredsstillende. Lærerne fremtræder engagerede og dygtige. 
8. Valg til bestyrelsen.
Bettina Knudsen og Mette Valentin er ikke på valg.
Christina Eriksen er på valg og ønsker ikke genvalg
Marlene Nielsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Signe Jørgensen er på valg og ønsker genvalg
Suppleanter er på valg hvert år: Mitzie Larsen, Marianne Laulund.
Fra salen melder sig flere forældre:
Lasse Holm (far til Anastasia i 2. kl.)
Ann Hansen (mor til Luna i 4. kl.)
Morten Søgaard (far til Daniel i 1. kl.)Der blev afholdt hemmelig afstemning. Efter optælling af stemmer ser bestyrelsen sådan ud:
 Den nye bestyrelse er: Tillykke med valget
Bettina Knudsen
Mette Valentin
Signe Jørgensen (32 stemmer)
Morten Søgaard (29 stemmer)
Ann Hansen (22 stemmer)
Suppleanter: 
Lasse Holm
Marc Pedersen
Bestyrelsen vil konstituere sig ved næstkommende bestyrelsesmøde. 
9. Valg af tilsynsførende:
Berit Svensson stiller gerne op. Der er ikke andre opstillede.
Berit er valgt for de næste 4 år.
10. Evt.: der er støtte til indkøb af en minibus
Der snakkes lidt om praktiske ordninger. 
Der er forslag om en eventuel prøveperiode med egen eller lånt minibus. 
Der er gang i arbejdet med bussen i bestyrelsen. 
Referent: Galina Kiel
Godkendelse af referat:
____________________ ____________________ ________________
Bettina Knudsen Signe M. Jørgensen Mette Valentin
____________________ ____________________
Christina Eriksen Marlene Emilie W. Nielsen