Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling torsdag den 22. april 2010
1. Valg af dirigent – Nadine S. Kristensen
2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Helle Jordhøj
3. Bestyrelsens beretning v/Bettina Knudsen
4. Ledelsens beretning v/Anette Hüttel
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering v/Bettina Knudsen
6. Beretning fra tilsynsførende v/Henrik Andersen
7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsen
Bettina Knudsen er på valg – ønsker genvalg.
Thomas Frøtorp er på valg – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Mette Valentin
Suppleanter
Kenneth Mølgaard er på valg
Marc Pedersen er på valg
9. Valg af tilsynsførende – bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Andersen
10. Eventuelt
Velkomst ved Anette og fællessang.
Ad. 1) Nadine Kristensen blev valgt.
Ad. 2) Helle Jordhøj blev valgt.
Ad. 3) Bestyrelsens beretning - godkendt
Skolen har for året 2009 opnået et overskud på kr. 802.893. Det store 
overskud skyldes til dels at skolens lån i Danske Bank på kr. 2 mio. for kr. 1.3 
mio. 
Der har i 2009 fortsat været en positiv udvikling på skolen, hvilket også 
afspejler sig i økonomien. Tryggere vilkår for de ansatte har medført større 
arbejdsglæde og mindre sygefravær. Udgifter til vikarer er ikke steget på trods 
af de nye regler for refusion.
Udgifter til revision og regnskabsmæssig assistance er stadig holdt nede.
Der er et merforbrug på skolens PR-udgifter, da vi stadig har fokus på flere 
elever.
Udgifter til forsikringer er steget, da vi har forbedret forsikringsforholdene for 
de ansatte.Af hensyn til skole/hjem-samarbejdet, samt at mange af vores elever kommer 
fra oplandet, prioriterer vi, at der er fællesspisning i forbindelse med 
arrangementer på skolen. Derudover har skolen efter sommerferien indført en 
frugtordning alle skoledage, hvilket er til stor glæde for alle. Skolen dækker 
størstedelen af udgifterne til dette. Der var ikke afsat penge i budgettet til 
denne ordning, der udgør ca. kr. 3.000 om måneden.
Der er stadig fin balance mellem elevtal og udgifterne til personalet. 
Der har været ekstra udgifter på kopimaskinen. Da ledelsen har valgt at skifte 
både maskine og samarbejdspartner, måtte vi indfri den gamle 
leasingkontrakt.
Der har i 2009 været luft i budgettet til opdatering af undervisningsmaterialer 
og it-udstyr, samt renovering af skolen og nyt inventar. 
Ad. 4) Ledelsens beretning 2009 - godkendt
2009 har på skolen været et år med mere ro end de foregående. Ikke forstået 
som at vi er gået i stå og ikke længere skal udvikle os
Vi er meget opmærksomme på at det stadig er vigtigt at vi sætter mål og ofte 
står på tæer for at gøre det allerbedste vi kan - det sker dagligt. Det er også 
vigtigt at kunne fordybe sig og finde roen i dagligdagen på skolen. Det gælder 
både for voksne og elever. Det har været dejligt at vi i år har haft meget lidt 
udskiftning i personalet og i elevgruppen
Der er kommet flere elever til, men de er kommet dryssende så vi har kunnet 
sluse dem ind uden det har haft andet end positiv indflydelse på vores 
hverdag. Vi vil stadig gerne have flere elever, men det er fint at de kommer 
lidt efter lidt. 
Desuden har skolens økonomiske situation en positiv indflydelse på hverdagen, 
det er dejligt at der har været råd til at forskønne skolen lidt, til nye 
undervisningsmaterialer og til oplevelser til eleverne og kurser til lærerne. Det 
har vist sig at når vi alle føler os ansvarlige også for det økonomiske giver det 
os mange muligheder.
Et synligt bevis på at der er positiv ro på skolen er det meget lave sygefravær 
hos personalet - og desuden også hos eleverne – det giver en stabil og tryg 
hverdag og samtidig flere penge på bundlinjen. Dejligt!
Jeg synes der generelt er en rigtig dejlig stemning på skolen. Det er der kun 
fordi at I forældre har nogle dejlige unger som i er indstillet på i samarbejde 
med os dagligt skal udfordres både personligt, fagligt og socialt. Det er vores 
fælles udfordring at skubbe til dem hver dag så de undrer sig og skal stå på 
tæer for at gøre deres bedste og derved udvikle sig på alle områder. Jeg synes 
vi i fællesskab er rigtig gode til den opgave. Vi er dygtige til at se den enkelte 
elevs potentiale og zonen for nærmeste udvikling. Derfor har vi dagligt elever der oplever nye succeser. Så en stor tak til jer forældre for jeres tillid og vilje 
til samarbejde. Og en stor tak til alle lærere for jeres store daglige indsat. Jeg 
er stolt af lærernes måde at arbejde med eleverne på. Udover deres faglighed 
bruger de hver især deres personlighed.
Undervisningssituationen på Rynkeby Friskole bygger på noget meget vigtigt i 
livet. Nemlig at nærvær og relationer er det vigtigste for et hvert menneske. I 
kraft af det er det muligt at skabe de resultater vi gør med eleverne på både 
det personlige, faglige og sociale plan.
En af vores værdier er fællesskabsfølelse - det har en rigtig stor betydning for 
at eleverne er glade for at gå her er at de føler det er deres skole og at vi kun i 
fællesskab kan skabe den gode stemning. Det kan lærerne ikke undervise i, 
den skabes gennem de gode relationer vi har til hinanden. For at styrke 
fællesskabsfølelsen yderligere sluttede vi skoleåret af med en fælles lejrskole, 
det var en dejlig måde at være sammen på, så vi gentager succesen i år. Vi 
deltog som skole i Amandaløbet – en oplevelse vi godt kunne ønske at flere 
blev en del af, så der er igen mulighed i efteråret for at tilmelde sig enten som 
elev eller som familie. Vi tror på det også er vigtigt at forældrene føler de er en 
del at fællesskabet på skolen. Derfor tog bestyrelsen initiativ til at få styrket 
forældre engagementet. Bl.a. ved at lave nye arbejdsgrupper, hvor forældrene 
kunne melde sig, alt efter hvor de synes de havde noget at byde ind med. 
Desuden er der lavet udvalg i grupperne der skal stå for sociale arrangementer 
for grupperne. Jeg håber det er noget der vil kunne mærkes i løbet af næste 
år.
Et andet af vores fokuspunkter i år er elevplaner for alle elever, dem har I 
stødt på i forbindelse med skole/ hjemsamtaler. De skulle gerne gøre målene 
for den enkelte elev mere synlige og dermed også nemmere at evaluere på. Vi 
kan blive endnu bedre til at bruge elevplanerne og det vil også være 
fokusområde næste år.
Trivsel og sundhed er også et af skolen fokuspunkter. Vi løber stadig 3 gange 
om ugen, har fået indført en frugtordning – som eleverne er meget glade for 
og vi har i år skemalagt en trivselstime om ugen for alle grupper. Alt sammen 
noget vi fortsat vil gøre, vi kan mærke at det har en god indvirkning på 
eleverne. 
Vores sidste fokuspunkt i år er specialundervisning. Vi har en del elever der i 
større eller mindre grad har fået tildelt specialundervisningstimer. Dem er vi 
rigtig gode til at udnytte både til glæde for den enkelte men også for hele 
gruppen. For at vi kan blive endnu bedre er Gudrun i år på uddannelse -
linjefag i specialpædagogik. Derud over har lærergruppen fået et kursus i brug 
af IT i forbindelse med specialundervisning. Det håber vi kommer os alle til 
gode. Jeg har så sent som her i formiddag hørt fra en PPR-psykolog at der på 
flere møder i kommune er nævnt hvor gode vi er på Rynkeby Friskole til at 
hjælpe elever med div. udfordringer videre. Det er jo altid dejligt at høre.Det sidste år har vi fast haft en pedel på skolen. Det ses og mærkes meget 
tydeligt. Vores udearealer er altid pæne, vi har fået lavet mange forbedringer 
indendørs og ikke mindst bliver der dagligt holdt styr på os alle – at vi lukker 
vinduerne rigtigt, at lyset er slukket, varmen ikke overdrives osv. – tak til 
Johnny for det.
I bestyrelsen har ønsket om at starte børnehave fyldt meget, og fylder stadig 
meget. Vi ønsker at starte en børnehave med plads til 20 børn, fordelene ved 
det vil være, at der bliver en god sammenhæng for det enkelte barn. Barnet og 
forældrene kender skolen og skolen kender barnet, når det starter i skolen. Vi 
vil fast have 6 til 7 børn der starter i børnehaveklasse hvert år, så skal vi kun 
have 3-4 børn udefra for at have de 10 på hver årgang som vi ønsker når 
skolen er på den størrelse som vi ønsker nemlig 100 elever fordelt på 10 
årgange.
Der er stadig meget brug for jeres gode historie om skolen og vil gerne at I
opfordre forældre med mindre børn til at kontakte os i forhold til børnehave. Vi 
sætter gang i børnehaven når vi har 7 børn der vil starte på samme tid.
Jeg vil jeg sige tak til bestyrelsen for jeres arbejde og en særlig tak til Bettina 
som bestyrelsesformand og ikke mindst som alt mulig andet dame. Det er et 
fantastisk arbejde du gør for skolen på mange felter. Du sal vide at vi 
værdsætter det meget højt. Heldigvis er vores elever rigtig gode til at rose dig 
i hverdagen – når du endnu engang står og servere noget lækker frugt eller en 
spændende ret.
Til slut tak til Helle på kontoret. Uden hendes holden styr på det hele vil alt se 
meget anderledes ud. Og så er det heldigvis sjovt og rart at arbejde sammen 
med dig.
Ad. 5) Revideret regnskab – godkendt
Der er en øget indtægt på skolen, det skyldes udover en stigning i 
statstilskuddet også ekstra tilskud fra kommuner til elever. 
Udgifterne til undervisning er steget, men ikke mere end den generelle 
udvikling i lønudgifter.
Lønomkostninger til pedel er ikke steget, da Johnny er ansat med tilskud fra 
kommunen. Fra 1. august bliver Johnny fastansat på skolen.
De høje renteindtægter skal ses i lyset af, at skolen lån i Danske Bank i 2009 
blev frikøbt af Merkur Bank. Gevinsten ved frikøbet er bogført som 
renteindtægter.Ad. 6) Tilsyn 2009 - godkendt
Overordnet mål med tilsynet: 
At undersøge om undervisningen på Rynkeby Friskole ”står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves/kan forventes i folkeskolen” 
Dette undersøges i tilsynsfagene, og/eller i de tværfaglige/tidsbegrænsede 
forløb, hvor tilsynsfagene naturligt indgår. 
Tilsynet 
Været på 3 tilsynsbesøg, hvor jeg har: 
 Drøftet skolens pædagogiske og faglige udvikling samt drift med 
skolelederen 
 Observeret undervisningen på alle klassetrin i et bredt udvalg af 
tilsynsfagene 
 Haft dialog med lærerne om deres praksis og daglige udfordringer
 Talt med børnene om deres opfattelse af timer og fag, når der i timerne 
har været lejlighed til enten at gå rundt og hjælpe eller direkte gennem 
deltagelse i undervisningsmæssig aktivitet. 
Helhedsindtryk
Der hersker en god, tryg og glad stemning på hele skolen, som straks 
fornemmes af den besøgende. Det er tæt kontakt mellem børn og voksne, alle 
kender alle og skole formår tydeligt at skabe et miljø hvor børnene er trygge 
ved omgivelser, rammer og medarbejderne. 
Undervisningen er generelt præget af børnenes meget forskellige 
forudsætninger fagligt såvel som socialt. Dette håndterer skolen 
tilfredsstillende, dels gennem de tildelte lærerressourcer og støttefunktioner, 
men ligeledes gennem lærernes store kendskab til det enkelte barn og dets 
særlige behov for udfordringer og støtte. 
Timerne opleves som spændende og relevante for børnene, som er aktive og 
interesserede. Børnenes sociale færdigheder udfordres af klassernes store 
diversitet, men de ser ud til at trives godt og har en udpræget forståelse for 
hinandens sociale og faglige forskellighed. 
Det faglige niveau opleves diverst, men er generelt tilfredsstillende. Skolen har 
generelt gode rammer for undervisningen. 
Skolens lærere virker engagerede og dygtige og de har en tæt og 
velfungerende tilgang til skolens børn. Oplevede forbedringer 
Klasserne virker mere homogene en ved tidligere tilsyn, og trivslen mellem 
børnene synes høj – forstået sådan, at der findes et godt socialt miljø med stor 
accept af hinanden. 
Rådgivning og vejledning
Det er vigtigt at både lærere og børn kan se sammenhænge og mål i 
undervisningen, således at mere funktionel evaluering kan foregå – dette som 
afsæt til videre planlægning og håndtering af den udfordrende opgave det er at 
sammenlæse de forskellige klassetrin samt rumme børn med så forskellige 
faglige og sociale kompetencer. 
Skolen kan derfor med fordel arbejde videre med at sammenstille elevplaner 
og de faglige årsplaner funktionelt, således at større sammenhænge og 
gennemsigtighed opnås.
Ad. 7) Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 8) Bestyrelsen:
Bettina Knudsen blev valgt. 
Mette Valentin, mor til Marcus i 3. og Emil i 1., blev valgt
Suppleanter:
Mitzie T. Larsen blev valgt
Marianne Laulund blev valgt
Ad. 9) Henrik Andersen blev genvalgt. Dog med forbehold om at arbejdet 
kan forenes med hans nye titel som næstformand i Lilleskole-foreningen.
Ad. 10) Der er et ønske om at forbedre hjemmesiden. Derfor blev der delt 
sedler ud til forældrene, hvorpå de kunne skrive, hvorfor de synes det var godt 
at have et barn på Rynkeby Friskole. Nogle af de disse vil blive lagt ud på 
forsiden.
Rynkeby, den 3. maj 2010
----------------------- -----------------------
Bettina Knudsen Signe Jørgensen
---------------------- --------------------- ----------------
Marlene W. Nielsen Christina Eriksen Mette Valentin